реферат найти Дія електричного струму на організм людини

реферат найти Дія електричного струму на організм людини Реферат

Вплив електричного струму на організм людини

                                                
План

1. Вступ.

2. Загальна характеристика 
ураження струмом.

3. Надання допомоги 
потерпілому від електричного 
струму.

4. Дія електричного 
струму на організм людини.

5. Фактори, що діють 
на тяжкість ураження електричним струмом.

6. Висновок.

7. Список використаної 
літератури.

                                                  
1.Вступ

   За багаторічними статистичними даними
електротравми в загальному виробничому
травматизмі складають біля 1%, а в смертельному
— 15% і більше. Кількісно електротравматизм
в Україні, наприклад, за 1998 р. характеризується
такими показниками: всього зафіксовано
виробничих електротравм біля 500, у тому
числі смертельних біля 150. В тому ж році
загальний виробничий травматизм в Україні
складав біля 50 000 випадків, у т. ч. 1350 зі
смертельними наслідками. Наведені показники
підтверджують дані багаторічної статистики
щодо частки електротравм у загальному
елетротравматизмі по Україні.

   Крім виробництва, електроенергія з кожним
роком знаходить все більше застосування
в побуті. Недотримання вимог безпеки
в цьому випадку супроводжується електротравмами,
щорічна кількість яких значно перевищує
виробничі електротравми. Так, у тому ж
1998 р. загальна кількість електротравм
зі смертельними наслідками (на виробництві
і поза виробництвом) в Україні склала
майже 1600, а в усьому світі, за даними міжнародних
організацій, зафіксовано біля 25 000 смертельних
електротравм.

   Таким чином, при чисельності населення
України менше 1 % від світової, кількість
смертельних електротравм перевищує 6%
від загальносвітової.

Наведене вище свідчить
про наявність в Україні серйозної 
проблеми з електротравматизмом. За
кожною електротравмою, і особливо
тяжкою, стоять трагедія особи, сім’ї, суспільства, значні матеріальні
втрати і втрати трудових ресурсів, несприятливі
для суспільства морально-етичні та соціально-політичні
наслідки.

   Досягнення позитивних змін в динаміці
електротравматизму потребує удосконалення
нормативної бази з питань електробезпеки,
дотримання вимог безпеки при розробці
електроустановок, їх спорудженні та експлуатації,
підвищення рівня навчання електротехнічного
персоналу, всього населення щодо розуміння
небезпеки ураження електричним струмом,
безпечного поводження при виконанні
робіт в електроустановках та при користуванні
ними

       
2.Загальна характеристика
ураження струмом

   Розрізняють три види електротравм: місцеві,
загальні і змішані. До місцевих електротравм
належать електричні опіки, електричні
знаки, металізація шкіри, електроофтальмія
і механічні ушкодження, пов’язані з дією
електричного струму чи електричної дуги.
На місцеві електротравми припадає біля
20% електротравм, загальні — 25% і змішані
— 55%.

Електричні опіки — найбільш
розповсюджені електротравми, біля 85% яких
припадає на електромонтерів, що обслуговують
електроустановки. Залежно від умов виникнення
опіки поділяються на контактні, дугові
і змішані. Контактні струмові опіки більш
вірогідні в установках порівняно невеликої
напруги — 1…2 кВ і спричиняються тепловою
дією струму. Для місць контакту тіла зі
струмопровідними неізольованими елементами
електроустановки характерним є велика
щільність струму і підвищений опір —
за рахунок опору шкіри. Тому в місцях
контакту виділяється значна кількість
тепла, що і призводить до опіку. Контактні
опіки охоплюють прилеглі до місця контакту
ділянки шкіри і тканин.

   Тяжкість ураження при контактних опіках
залежить від величини струму та опору
його проходженню, а також від часу проходження.

   Дугові опіки можуть відбуватися в електроустановках,
різних за величиною напруги. При цьому
в установках до 6…10 кВ дугові опіки частіше
є результатом випадкових коротких замикань
при виконанні робіт в електроустановках.
При більших значеннях напруг дуга може
виникати як безпосередньо між струмопровідними
елементами установки, так і між струмопровідними
елементами електроустановки і тілом
людини при небезпечному наближенні її
до струмопровідних елементів. В першому
випадку (дуга між елементами електроустановки)
струм через тіло людини не проходить,
і небезпека обумовлюється тепловою дією
дуги, а в другому (дуга між струмопровідними
елементами і тілом людини) — теплова дія
дуги поєднується з проходженням струму
через тіло людини. Дугові опіки, в цілому,
значно тяжчі, ніж контактні, і нерідко
призводять до смерті потерпілого, а тяжкість
уражень зростає зі збільшенням величини
напруги.

   Електричні знаки (знаки струму або електричні
мітки) спостерігаються у вигляді різко
окреслених плям сірого чи блідо-жовтого
кольору на поверхні тіла людини в місці
контакту зі струмопровідними елементами.
Зазвичай знаки мають круглу чи овальну
форму, або форму струмопровідного елемента,
до якого доторкнулася людина, розмірами
до 10 мм з поглибленням у центрі. Іноді
електричні знаки можуть мати форму мікроблискавки,
яка контрастно спостерігається на поверхні
тіла.

Електричні знаки можуть
виникати як у момент проходження 
струму через тіло людини, так і 
через деякий час після контакту
зі струмопровідними елементами електроустановки.
Особливого больового відчуття електричні
знаки не спричиняють і з часом безслідно
зникають.

Рефераты:  реферат найти Вредное воздействие нитратов и нитритов на организм человека

   Металізація шкіри — це проникнення у
верхні шари шкіри дрібних часток металу,
який розплавився під дією електричної
дуги. Наддрібні частки металу мають високу
температуру, але малий запас теплоти.
Тому вони нездатні проникати через одяг
і небезпечні для відкритих ділянок тіла.
На ураженій ділянці тіла при цьому відчувається
біль від опіку за рахунок тепла, занесеного
в шкіру металом, і напруження шкіри від
присутності в ній сторонньої твердої
речовини — часток металу. З часом уражена
ділянка шкіри набуває нормального вигляду,
і зникають больові відчуття.

   Особливо небезпечна електрометалізація,
пов’язана з виникненням електричної дуги,
для органів зору. При електрометалізації
очей лікування може бути досить тривалим,
а в окремих випадках -безрезультатним.
Тому при виконанні робіт в умовах вірогідного
виникнення електричної дуги необхідно
користуватись захисними окулярами.

У більшості випадків
одночасно з металізацією шкіри мають місце
дугові опіки.

   Електроофтальмія — запалення зовнішніх
оболонок очей, спричинене надмірною дією
ультрафіолетового випромінювання електричної
дуги. Електроофтальмія зазвичай розвивається
через 2-6 годин після опромінення (залежно
від інтенсивності опромінення) і проявляється
у формі почервоніння і запалення шкіри
та слизових оболонок повік, сльозотечі,
гнійних виділеннях, світлоболях і світлобоязні.
Тривалість захворювання 3…5 днів.

   Профілактика електроофтальмії при обслуговуванні
електроустановок забезпечується застосуванням
окулярів зі звичайними скельцями, які
майже не пропускають ультрафіолетових
променів.

   Механічні ушкодження, пов’язані
з дією електричного струму на організм
людини, спричиняються непередбачуваним
судомним скороченням м’язів у результаті
подразнювальної дії струму. Внаслідок
таких судомних скорочень м’язів можливі
розриви сухожиль, шкіри, кровоносних
судин, нервових тканин, вивихи суглобів,
переломи кісток тощо. До механічних ушкоджень,
спричинених дією електричного струму,
не належать ушкодження, обумовлені падінням
з висоти, та інші подібні випадки, навіть
коли падіння було спричинено дією електричного
струму.

   Загальні електричні травми або
електричні удари — це порушення діяльності
життєво важливих органів чи всього організму
людини як наслідок збурення живих тканин
організму електричним струмом, яке супроводжується
мимовільним судомним скороченням м’язів.
Результат негативної дії на організм
цього явища може бути різний: від судомного
скорочення окремих м’язів до повної зупинки
дихання і кровообігу. При цьому зовнішні
місцеві ушкодження можуть бути відсутні.

  Залежно від наслідків ураження розрізняють
чотири групи електричних ударів:

І — судомні скорочення м’язів без 
втрати свідомості;

II- судомні скорочення м’язів 
із втратою свідомості без 
порушень дихання і кровообігу;

III — втрата свідомості з порушенням серцевої
діяльності чи

дихання або серцевої діяльності і 
дихання разом;

IV — клінічна смерть, тобто відсутність
дихання і кровообігу.

Клінічна смерть — це перехідний стан
від життя до смерті. В стані клінічної
смерті кровообіг і дихання відсутні,
в організм людини не постачається кисень.
Ознаки клінічної смерті: відсутність
пульсу і дихання, шкіряний покрив синювато-блідий,
зіниці очей різко розширені і не реагують
на світло.

Життєдіяльність клітин і організму 
в цілому ще деякий час підтримується 
за рахунок кисню, наявного в організмі 
на момент ураження.

   Із часом запаси кисню в організмі
вичерпуються, клітини організму починають
відмирати, тобто настає біологічна смерть.
Період клінічної смерті визначається
проміжком часу від зупинки кровообігу
і дихання до початку відмирання клітин
головного мозку як більш чутливих до
кисневого голодування. Залежно від запасу
кисню в організмі на момент зупинки кровообігу
період клінічної смерті може бути від
декількох до 10…12 хвилин, а кисневі ресурси
організму, в свою чергу, визначаються
тяжкістю виконуваної роботи — зменшуються
зі збільшенням тяжкості роботи.

Якщо в стані клінічної смерті
потерпілому своєчасно надати кваліфіковану
допомогу (штучне дихання і закритий масаж
серця), то дихання і кровообіг можуть
відновитися, або продовжиться період
клінічної смерті до прибуття медичної
допомоги.

   Закритий масаж серця майже не
сприяє відновленню його роботи за наявності
фібриляції серця — невпорядкованих скорочень
м’язів серця, які не призводять до циркуляції
крові. При фібриляції відновлення роботи
серця можливе при застосуванні медпрепаратів
і дефібриляторів (спеціальних електроприладів).
Таким чином, при фібриляції серця закритий
масаж сприяє, переважно, подовженню періоду
клінічної смерті.

   Крім електричних ударів, одним із різновидів
загальних електротравм є електричний
шок — тяжка нервово-рефлекторна реакція
організму на подразнення електричним
струмом. При шоку виникають значні розлади
нервової системи і, як наслідок цього,
розлади систем дихання, кровообігу, обміну
речовин, функціонування організму в цілому
а життєві функції організму поступово
затухають. Такий стан організму може
тривати від десятків хвилин до доби і
закінчитись або одужанням при активному
лікуванні, або смертю потерпілого.

       
3.Надання допомоги
потерпілому від електричного струму.

   Сучасна медицина має у своєму розпорядженні
досконалі засоби для ефективної допомоги
постраждалим внаслідок різних нещасних
випадків, травм. Однак медична допомога
не завжди може терміново прибути на місце
події. Тому першу долікарську допомогу
повинна вміти надати кожна людина.

   Звільнення потерпілого від дії струму:

Рефераты:  Города Золотого кольца России - список, история, что посмотреть

— відключити відповідні частини електроустановки;

— якщо з якої-небудь 
причини вимкнути не можна, 
можна перерізати або перерубати дроти (при напрузі не вище
1000 В);

— перерізати провід 
тільки інструментом з ізолюючої 
рукояткою або в діелектричних рукавичках, можна
перерубати проводи інструментом з сухою
дерев’яною рукояткою;

— можна відкинути провід 
сухою палицею, дошкою або іншими 
подібними предметами;

— щоб відірвати людину від струмоведучих
частин, можна взятися за його одяг, якщо
він сухий або свою руку обмотати сухим
одягом (шапка, шарф);

— відтягнути потерпілого 
від струмоведучих частин, відкинути 
від нього провід.

   Заходи першої медичної допомоги:

— потерпілий у свідомості,
але до цього був у непритомності 
або тривалий час знаходився під струмом. Йому необхідно
забезпечити повний спокій до прибуття
лікаря. Якщо швидко викликати лікаря
неможливо, постраждалого необхідно доставити
до лікувального закладу;

— свідомість відсутня, але потерпілий дихає. Потрібно рівно
і зручно покласти потерпілого на м’яку
підстилку, розстебнути пояс і одяг, забезпечити
приплив свіжого повітря, давати нюхати
нашатирний спирт, кропити обличчя водою,
розтирати і зігрівати тіло, викликати
швидку медичну допомогу;

— потерпілий погано 
дихає: дуже рідко і судорожно, 
як умираючий. 

Рекомендується робити штучне дихання і масаж
серця;

— відсутність ознак життя (дихання, серцебиття, пульсу).
Не можна вважати потерпілого мертвим,
тому що смерть часто буває лише уявною.
У цьому випадку необхідно штучне дихання
і масаж серця;

— штучне дихання і масаж серця потрібно робити до позитивного
результату, або до появи явних ознак смерті
(трупних плям або трупного задубіння);

— штучне дихання повинно робитися рот у рот або із рота у ніс.
Цей спосіб простий і більше ефективний
у порівнянні з іншими способами і здійснюється
в таким чином:

— перш ніж розпочати 
штучне дихання, необхідно в 
першу чергу забезпечити прохідність дихальних
шляхів, які можуть бути закриті стороннім
вмістом, очистити порожнину рота;

— потерпілого укладають 
на спину, на тверду рівну поверхню;

— для розкриття гортані, 
що надає допомогу закидати 
голову потерпілого другою рукою, натискати
на чоло до такої міри, щоб підборіддя
опинилося на одній лінії з шиєю;

— після цього зробити 
глибокий вдих і з силою вдувати повітря в рот (ніс) потерпілого,
при цьому необхідно затиснути ніс (рот)
потерпілого, потім відкинути назад і
зробити новий вдих, в цей період грудна
клітка потерпілого опускається, і він
робить пасивний видих; — в одну хвилину
слід робити

Дія електричного струму на організм людини

План

Введення

. Загальна характеристика електричної енергії

. Особливості впливу електричного струму на організм людини

. Ступенем впливу струму при проходженні через організм людини

Висновки

Література

електричний струм травма осіб

Введення

Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, викликаних впливом електричного струму є незначною і складає близько 1%, однак із загальної кількості смертельних нещасних випадків частка електротравм вже складає 20-40% і займає одне з перших місць . Найбільша кількість випадків електротравматизму, в тому числі зі смертельними наслідками, відбувається при експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, що пов’язано з їх поширенням і відносною доступністю практично кожному за, хто працює на виробництві. Випадки електротравматизму, під час експлуатації електроустановок напругою понад 1000 В рідкісні, що обумовлено незначним поширенням таких електроустановок і обслуговуванням їх висококваліфікованим персоналом. p align=»justify»> Основними причинами електротравматизму на виробництві є: випадковий дотик до неізольованих струмоведучих частин електрообладнання, використання несправних ручних електроінструментів, застосування нестандартних або несправних переносних світильників напругою 220 або 127 В, робота без надійних захисних засобів та запобіжних пристроїв; дотику до незаземленим корпусів електроустаткування, що опинилися під напругою внаслідок пошкодження ізоляції; недотримання правил улаштування, технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок та ін.

Роздратування тканин організму внаслідок дії електричного струму може бути прямим, коли струм проходить безпосередньо через ці тканини, і рефлекторним (через центральну нервову систему), коли тканини не знаходяться на шляху проходження струму.

1. Загальна характеристика електричної енергії

Електрична енергія широко використовується в промисловості, та транспорті, в сільському господарстві, побуті.

Широке і різноманітне застосування електричної енергії пояснюється її таким ознакам:

електричну енергію можна отримати з інших видів енергії: механічної, теплової, ядерної, хімічної, променевої;

велика кількість електричної енергії зі швидкістю світла з відносно малих втрат передається на величезні відстані. У наш час діють лінії електропередачі, довжиною більше тисячі кілометрів;

електрична енергія легко розподіляється між датчиками практично будь-якими порціями. У техніці зв’язку, автоматиці і вимірювальній техніці використовуються пристрої, потужність …

Дія електричного струму на організм людини: наскільки небезпечним є ураження

Наскільки сильно ви постраждали від ураження електричним струмом, визначається шляхом проходження струму через ваше тіло. Проходження чструму організмом від руки до ноги, ймовірно, означає, що шлях його пройде через серце. Це робить його більш небезпечним, ніж проходження між ногою та землею.

Якою може бути дія електичного струму на організм людини:

 • Струм, що протікає через серце, викликає фібриляцію серця.  
 • Струм, що протікає через м’язи, викликає скорочення м’язів.  
 • Струм, що протікає через мозок, викликає втрату свідомості та захоплення.  
Рефераты:  Педагогика. Реферат. Педагогика. 2008-12-09

Дія електричного струму на організм людини: профілактика

Навчання щодо обережного поводження з електроенергією та правил безпеки на робочому місці має вирішальне значення для запобігання травм від ураження електричним струмом. 

Будь-який електричний прилад, який може торкатися тіла, може загрожувати життю і повинен бути належним чином заземлений та захищений. Дія електичного струму на організм людини може мати дуже загрозливий характер для здоровя. Проте захистити нас від цього можуть знання та обережність.

Який вплив магнітного поля на життя та здоров’я людини? 

Джерело: testguy.net

Електричні опіки

Нагрівання через опір тіла є причиною електричних опіків. Якщо опір шкіри низький, менше шансів, що виникнуть опіки. Якщо стійкість шкіри висока, енергія може розсіюватися на поверхні, що призводить до великих опіків поверхні.

Внутрішні тканини вражаються залежно від їх стійкості; нерви, кровоносні судини та м’язи проводять електрику краще, ніж щільніші тканини, такі як жир, сухожилля та кістки. 

Неврологічні ефекти

Електричний струм може вразити центральну нервову систему, особливо загроза серцю та легеням. Сильний або повторний несмертельний електричний удар може пошкодити нерви, що може погіршити відчуття, рух і роботу залоз або органів організму людини.

ВИНАХОДИ ЛЮДСТВА, ЩО ЗМІНИЛИ СВІТ (ТОП-10)

Принцип дії електричного струму

Електричний удар виникає, коли ваше тіло стає частиною замкнутого ланцюга, і електричний струм перетікає з однієї частину вашого тіла в іншу, наприклад, в руки і ноги.

Електрика в житті людини: чому важлива та звідки вона береться

Прямий струм (постійний струм), як правило, менш небезпечний, ніж змінного струму.

Вплив змінного струму на організм багато в чому залежить від частоти. Струми низької частоти від 50 до 60 Гц зазвичай небезпечніші, ніж струми високої частоти.

Як виникла хімія? Історія розвитку хімії 

Реферат найти дія електричного струму на організм людини

 • Небезпечні фактори, причини та наслідки, пов’язані з урбанізацією середовища людини. Основні заходи безпеки при використанні у побуті електричного устаткування, газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезпечних речовин. Правила поведінки на вулицях і дорогах.

  реферат, добавлен 31.10.2021

 • Вплив метеорологiчних факторiв на органiзм людини в побуті та на виробництві. Вплив параметрiв мiкроклiмату на самопочуття людини, їх нормування. Джерела забруднення навколишнього середовища: антропогенний вплив, аварії з викидом радіоактивних речовин.

  контрольная работа, добавлен 01.08.2021

 • Державні нормативно-правові акти про охорону праці. Економічне стимулювання і фінансування охорони праці. Оцінка ссоціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці. Забезпечення пожежної безпеки. Дія електричного струму на організм.

  контрольная работа, добавлен 23.08.2021

 • Довгостроковий прогноз смерті протягом року внаслідок випадкових утоплень у місті. Ризик загибелі людини внаслідок ураження електричним струмом. Ризик передчасної смерті внаслідок нещасного випадку у побуті для дівчини, яка мешкає у сільській місцевості.

  контрольная работа, добавлен 08.11.2021

 • Характер впливу на організм людини інфрачервоного випромінювання, механізм теплової дії. Форми гіпертермії. Симптоми сонячного удару. Дисфункція центральної нервової системи. Вплив охолодження на організм людини. Ураження відкритих ділянок шкіри.

  реферат, добавлен 06.12.2021

 • Фактори, які впливають на наслідки ураження електричним струмом. Значення механізації та автоматизації як найважливіших засобів покращення умов праці на виробництві. Служба охорони праці підприємства та організація навчання правилам техніки безпеки.

  контрольная работа, добавлен 21.09.2009

 • Потрапляння електричного струму до електроприладів за допомогою розетки и вилки. Розгляд поняття про побутові електроприладів, електроосвітлювальних приладів, електронагрівальніих приладів, електромеханічних приладів, аудіотехнку та відеотехніку.

  презентация, добавлен 26.01.2020

 • Вивчення кваліфікаційних груп по електробезпеці і визначення умов допуску до роботи електротехнічного персоналу. Опис правил надання першої допомоги при враженні електричним струмом. Основні правила долікарської допомоги, її значення в порятунку людини.

  реферат, добавлен 20.11.2021

 • Визначення небезпечних і шкідливих факторів на робочих місцях за показниками умов праці при процесі сушіння деревини. Захист робітників від дії електричного струму. Заходи щодо створення безпечних і сприятливих умов праці. Фактори трудового процесу.

  реферат, добавлен 19.05.2021

 • Відповідальність адміністрації за порушення вимог охорони праці. Явища, що виникають при стіканні електричного струму на землі. Параметри, нормування, дія на людину вібрації, зниження вібрації в джерелах виникнень. Поняття про процеси горіння та вибуху.

  реферат, добавлен 26.01.2021

 • Як розрахувати потік струму через тіло

  Тіло людини є хорошим провідником електричного струму просто тому, що воно складається на 70% з води. Тканина людини дуже чутливі до потоку електричного струму і більш схильні до ураження електричним струмом при намоканні.

  ДІЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

  Скільки струму протікає через тіло людини, можна оцінити, використовуючи закон Ома (I = E/R). Середня опірність сухого людського тіла може досягати 100 000 Ом, звичайно це залежить від людини – залежно від її структури тіла. У мокрому стані опір може знижуватися до 500 Ом залежно від рівня напруги. 

  Оцените статью
  Реферат Зона
  Добавить комментарий