Технологиядан саба? жоспары — технология (девочки), уроки

Технологиядан саба? жоспары — технология (девочки), уроки

Саба?ты? та?ырыбы:  ?а?аздан жапсырма жасау

Саба?ты? ма?саты:  О?ушыларды жапсырмалау ?неріні? т?рлерімен таныстыру.    

Саба?ты? міндеттері:

1. Білімділік: жапсырмалау ?неріні? т?рлерін, жапсыру ?йрету.

2. Т?зету-дамытушылы?: ?ол икемділігін дамыту. Ой-?рісін,тал?амын дамыту.

3. Т?рбиелік: о?ушыларды ?немділік пен ??ыптылы??а баули отырып,?семдікті с?йе білуге т?рбиелеу.

Саба??а ?ажетті ??ралдар: ?атырма?а?аз, т?рлі т?сті ?а?аз, ПВА желімі,  ?арандаш, ?шіргіш, желім жа?у?а ?ыл?алам,?лгілер.

Саба? кезендері

М??алімні? іс-?рекеті

О?ушыны? іс -?рекеті

К?тілетін н?тиже

I ?йымдастыру кезе?і

Ма?саты: о?ушыларды саба??а дайындау

ППН

С?лемдесу. О?ушыларды зейінін саба??а аудару. ??рал-жабды?тарды т?гендеу.

Саба??а дайынды? жасау.

Біз ?андаймыз ?-Осындаймыз (балалар бас сауса?тарын к?теріп к?рсетеді)

Біз ?андаймыз ?-Біз ?лкен, біз кішіміз (?олдарымен бойларын к?рсетеді)

Біз ?андаймыз ?- Осындаймыз (балалар бас сауса?тарын к?теріп к?рсетеді)

Біз ?андаймыз ?- Біз к??ілді, (к?лімсіреп). Біз ???ілсіз (?аба?тарын т?йп).

Біз ?андаймыз ?-Осындаймыз (балалар бас сауса?тарын к?теріп к?рсетеді).

Б?рінен де біз біргеміз!

?а?аз жапсырмалау ?ол?нерді? бір т?рі болып техникасын ме?герту

1 Жа?а саба?ты? та?ырыбын, ма?сатын хабарлау

Б?гін біз жапсырмалау  т?рлерімен танысамыз.

 ?аза? оюларыны? элементтерін тор к?з бетінде сызып  ж?не оны ?иып ?йренеміз. Ою-?рнектерді? ?лгісін к?рсетіп ма?ынасына, т?стеріне ?арай ?алай орналас?анын к?рсету.

О?ушылар тындайды

Кіріспе

1.?атырма?а?аздан ?андай б?йым жасау?а болады?

2 Блокнотты ?алай жасайды?

3.?а?азды немен біріктреді?

 О?ушылар жауап береді

II Негізгі б?лім

Ма?саты: ??гіме ж?не к?рнекілік к?рсету ар?ылы, жа?а та?ырып бойынша о?ушылар?а на?ты к?рініс к?рсету.

Жапсырмалау ?нері ?олданылатын материалдарына ?арай ?ш т?рге б?лінеді:

-т?рлі т?сті ?а?аз, ?атты картонмен орындалатын жапсырма.

Матадан, таби?и материалдардан  (ж?н, д?ндерден, жа??а?, )

Біз б?гін ?а?азбенен апликация жасаймыз.

?ол е?бегіне ??рметпен ?арау?а  ж?не бір-бірімен досты? ?арым-?атынас жасауды ?йрету

Сергіту с?ті

Біз ба?ытты баламыз,

Г?л-г?л жайнап жанамыз.

Рефераты:  Реферат: Происхождение и развитие галактик и звезд

Жатты?улар жасаса?,

Жа?сы сергіп ?аламыз

О?ушылар м??аліммен бірге

Біз ба?ытты баламыз,

Г?л-г?л жайнап жанамыз.

Жатты?улар жасаса?,

Жа?сы сергіп ?аламыз

III Пра?тикалы? ж?мыс

Ма?саты: Техникалы?  ?ауіпсіздік ж?мысыны? ережесін ?айталау

Е?бек ?ауіпсіздігі ережелері:

1.?айшылар ?ткір болуы керек ж?не оларды жабы? са?та?ан ж?н;

2.Ж?мыс уа?ытында ?айшыны ?сын?анда оны? ж?зін жауып, сабын ал?а ?аратып беру керек.

1.А? ?а?аз бетіне шаблонды ?ойып  «м?йіз» оюын ?арандашпен к?шіреміз.

2.?айшымен ?иып аламаз, сыз?ан к?шірме ?стінен.

3.?атырма?а?аз ?стне орындарды белгілеп жапсырамыз.

М??алім ?ада?алау,?атемен ж?мыс жасау.

Техника ?ауіпсіздік ережелерін естеріне  т?сіріп ?айталау

Оюларыны? элементтерін тор к?з бетінде сызып  ж?не оны ?иып ?йренеді

О?ушылар  ?з бетінше ж?мыс жасайды, М??алімнін к?мегімен  ж?мыс жасайды.

?ол е?бегіне ??рметпен ?арау?а  ж?не бір-бірімен досты? ?арым-?атынас жасауды ?йрету

IVСаба?ты бекіту

Ма?саты:

Б?гінгі саба?тан ал?ан ?серлерін тал?ылау ж?не ?ателіктерін  талдау.

О?ушылармен пікірлесу, ?ателіктерін д?рыстау.

1.Жапсырманы неден жасады??

2.Жапсырмаларды неден жасау?а болады?

3.?андай оюды жапсырды??

О?ушылар  ж?мстарын д?рыстайды,

С?ра?тар?а жауап береді

?а?аздан

?а?аздан, матадан, жа??а? т.б.

«М?йіз»

Ою элементтерінен ?демі ??растыра білуді атауларын ажырата алады.

VСаба?ты ?орытындылау.

Рефлексия.

Б?гінгі саба?та  ненні ?йрендік?

О?ушы білімін ба?алау.

О?ушыларды? е?бектерін ба?алау, жеке о?ушыларды? е?бегін мада?тау ж?не ?ателіктерге талдау жасау.

О?ушылар ?з ж?мыстарын к?рсетеді, пікірлеседі ба?алайды.

Ж?мыс орындарын жинау.

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий