3х10 ?айталап ж?гіру. — физкультура, уроки

100 метр ?ашы?ты??а ж?гіру — физкультура, уроки

Сапқа тұру. Ақпар беру. Сәлемдесу. Сабақ тақырыбымен таныстыру.

Саптағы жатығулар: оңға, солға, кері бұрылу.

I. Жүру: 1. Аяқтың ұшымен

2. Өкшемен

3. Табанның ішкі қырымен

4. Жартылай отыра, толық отырып

II. Жүгіру: 1. Тізені көтере

2. Аяқты қайшылай

3. Аяқты артқа сілтей

4. Оң, сол қапталмен, тіркеме
адыммен

5. Арқамен, алға қарай жүгіру

III. Демалу жатығулары.

Жалпы дамыту жаттығулары:

1. Б.Қ. Аяқ иық деңгейінде, қол белде.
1-4 басты оң жаққа айналдыру, 1-4 басты сол жаққа айналдыру.

2. Б.Қ. Қол иықта 1-4 алға қарай, 1-4 артқа қарай айналдыру.

3. Б.Қ. Қол кеудеде. 1-2 қолды бүге артқа, 1-2 қолды жазып оңға, 1-2 қолды жазып солға.

4. Б.Қ. Қол желкеде, 1-2 денені оң жаққа, 3-4 сол жаққа бұру.

5. Б.Қ. Оң қол белде, сол қол жоғары. 1-2 оңға, 3-4 солға еңкею.

6. Б.Қ. Қол белде,аяқ иық деңгейінде ашулы.

1- Қолды еңкейіп, оң аяққа

2- ортаға

3- сол аяқтың ұшына тигізу

7. Б.Қ. Қол белде.

1-Отырып қолды еденге тіреу

2-Аяқты артқа сермеу

3-Отырып қолды еденге тіреу

4-Б.Қ.

8. Б.Қ. Қол белде.

1-4 оң аяқпен секіру

1-4 сол аяқпен

1-4 екі аяқпен жоғары секіру

3х10 ?айталап ж?гіру. — физкультура, уроки

     Алматы облысы  ?арасай  ауданы  Шал?ар ауылы

               «М.В.Ломоносов атында?ы орта мектебі»

                     коммуналды? мемлекеттік мекемесі                                                                                     

Мерзімі: _______________                                  Тексерілді:________________

Сыныбы:______________

Дене шыны?тыру п?н м??алімі:  Жа?бырбаев  Арнай  ?айрат?лы

Б?лім: Же?іл атлетика

Та?ырыбы: 3х10 ?айталап ж?гіру.

Ма?саты: Ж?гіру техникасын ме?геру.

Міндеттері

Білімділік: 3х10 ?айталап ж?гіруді? техникасын ме?геру

Дамытушылы?: ?оз?алысты? ?асиеттерді дамыту: жылдамды?, к?ш, ?оз?алыс ?йлесімділігі.

Т?рбиелік: денені ?йлесімді ?алыптастырумен бірге о?ушыларды адамгершілік, а?ыл-ой т?рбиесіне баулу.

Рефераты:  Организация предпринимательской деятельности в муниципальных образовательных учреждениях – тема научной статьи по наукам об образовании читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

 Саба?ты?  т?рі: Жа?а  саба?ты  т?сіндіру

Саба?ты?  ?дісі: ?йрету саба?ы

?олданатын педагогикалы? технологиялары: Дамыта о?ыту технологиясы

 Керекті ??рал-жабды?тар: ыс?ыр?ыш,кегли, гинастикалы? орынды?.

 ?тетін орны: спорт зал.

Саба?ты? мазм?ны

Дайынды?  б?лімі  15 минут

1 Сап?а т?ру, рапорт беру  1’-2’

2 Саба?ты? ма?сатын т?сіндіру  1’

Саба?ты? ма?сатын т?сінікті етіп баяндау,

техника ?ауіпсіздік ережесімен таныстыру.

3 О??а, сол?а, кері  б?рылу  1’

Жатты?улар сапты? жарлы?ыны? талабына с?йкес ?ткізеді.

4 Ж?ру  жатты?улары

1)ж?й ая?ты? ?шымен ж?ру,
2)?ол желкеде ?кшемен ж?ру,
3)?олды т?рлі ба?ыта ?оз?ап ж?ру,
4)?олды ал?а созып,жартылай тізені б?гіп ж?ру,
5)толы? ж?релеп отырып ж?ру,

6) о??а,сол?а  ж?релеп секіру  2’-3’

 ?дістемелік н?с?ау:  Денені т?зу ?стап, басты к?тере, белді т?зу ?стап ж?ру.

5 Ж?гіру жатты?улары

а) Тізені к?теріп ж?гіру

?) Ая?ты арт?а сермеп ж?гіру

б)Жартылай  отырып  сол, о?  жа?пен  адымдап  ж?гіру

в) «Змейка» ж?гіріспен ж?гіру

г) Жай демалып ж?ру  2’-3’

Еркін демалып, бір ?алыпта ж?гіру

?рбір жатты?уда талап?а сай  орындау.

6 Жалпы  дамыту  жатты?улары

1-жатты?у. Б.? ?ол белге, ая? иы? 
денгейінде, 1-4 басты о??а айналдыру, 5-8 сол?а айналдыру. 
2-жат. Б.? ая? иы? денгейінде, ?ол иы??а 1- о? ?олды жо?ары к?теру, 2-сол ?олды жо?ары к?теру, 3-4 Б.? келу 
3- жат. Б.? о? ?ол жо?ары, сол ?ол т?мен ж?дыры?ты ж?мып т?рамыз, 1-2 ?олды арт?а сермеу, 3-4 ?олды алмастыру ар?ылы. 

4- жат. ?ол белде, белді айналдыру
5- жат. Б.? ?ол алды?а, 1- секіру ар?ылы о? ая?ты сол ?ол?а жеткізу, 2-Б.?, 3-сол ая?ты секіру ар?ылы о? ?ол?а жеткізу,

7- жат. Секіру жатты?улары 
о? ая?пен он рет секіру 
сол ая?пен он рет секіру 
?ос ая?пен он рет секіру 

8- жат. ?олды? жо?ары шапала?тап, ая?ты алша? ашып секіру, ?олды т?мен т?сіріп, ая?ты ?осу.

Рефераты:  Қазақстан Республикасында ювеналдық әділет жүйесін қалыптастыру және әрекет ету бойынша ІІМ қызметінің құқықтық және ұйымдастырушылық бастаулары

9- жат ?ол мен ая? ?штарын айналдыру.

10- жат. Бір орнында ж?гіру. 
11- жат. Тыныс алуды ?алып?а келтіру.

?дістемелік  н?с?ау:  Жатты?уды д?рыс жасауын ?ада?алау

Негізгі  б?лім  25 минут

“Спорт падишасы” атан?ан же?іл атлетиканы?  ж?гіру техникасыны? бір т?рі  3х10 ?айталап ж?гіру.

Жо?ар?ы с?реден ж?гіреді (старт).
?айталап ж?гіру ?те шапша?ды?ты ?ажет етеді.

Алдын –ала дайынды? жатты?улар ?ажет етеді.

?айталап ж?гіруді дамыту,д?рыс орындалуын,шапша? ?оз?алысты ?алыптастыру ?шін эстафеталы? ойындар ойнау?а болады.

1  «С?реге» деген б?йры? берілгенде с?ре сызы?ына келіп, итеретін ая?ты алды?а ы??айлы  етіп  ?ойып,

Б?л ретте с?ре сызы?ынан кейін алды?а к?шті деп есептеген ая?ты ?ою керек.

Бір ?олды алдына, бір ?олды артына ?ою.

Алды??ы ?олды? білегін  денеге перпендикуляр ?ою. 4-5 рет

Ж?гіру  барысында  техника  ?ауіпсіздігін  са?тау.

Б?л ж?гіру т?рі ж?гіруді? ?ауіпті т?рі болып саналады.

О?ушылар ж?гіргенде ж?гіретін жерде арты? заттар болмау керек.

2 «Дайындал!» командасы бойынша ая?ты б?гіп, кеудені ілгері е?кейтеді.

?ашы?ты?ты ж?гіру ?шін с?реден д?рыс шы?уды? ма?ызы зор.

Ж?гірушілер жо?ар?ы с?релік ?алыпты пайдаланады. 4-5 рет 

Ж?гіру техникасын ме?геру

«Ж?гір» деген б?йры?та бар екпінімен алды??ы ая??а  барлы? ауырлы?ты салып,сол ауырлы? т?скен ая?пен денені итеру.

?ашы?ты? ?зар?ан сайын адымны? ке?дігі ?ыс?арады. Ж?гірген кезде ая?ты? ?шымен ж?гіру.

?ол мен кеудені? ?алыпты ?оз?алысы тепе-те?дікті са?тау?а м?мкіндік береді.

Шапша?ды? ?скенде тыныс алу жиілігі артады.  

4-5 рет

Б?рылу  техникасы бірден то?тап,тез б?рылу.

Ба?ытты тез ?згертіп ж?гіру.

Б?л техника баскетбол ойынында к?п ?олданады.

4  Дене дайынды?ын тексеру

   Ал?аш?ы 3х10 ?айталап ж?гіру

   ?анша уа?ытта ж?гіргенін жазу

 5 Арнайы жатты?улар

    А)Зигзак ба?ытымен ж?гіру

   ?) ?ойыл?ан белгіні  ал?а ?арап ж?гіріп, арт?а  ар?амен ж?гіре айналу

   Б) Сызы?ты? белгілерді ?олмен ?стап, ?айту.

Рефераты:  Реферат: Современные информационные технологии понятия, структура, технологии -

В) Ж?гіріп барып, гимастикалы? орынды?тан секіру

6  Дене дайынды?ын тексеру

  3х10 ?айталап ж?гіру

  ?анша уа?ытта ж?гіргенін жазу

  ?орытынды  б?лім  5 минут

1 Тере?  демалу  жатты?уы,  сап?а т?ру. 1′

2  ?ткен саба??а ?орытынды жасап, о?ушыларды  ба?алау.  2’

3 ?йге тапсырма. 1’

  3х10 ?айталап ж?гіру  4

О?ушыларды? с?ра?тарын ты?дап, жауап беру.  1’

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий