«Тербейін т?уелсіздік тал бесігін» т?рбие са?аты — внеурочная работа, мероприятия

«Тербейін т?уелсіздік тал бесігін»  т?рбие са?аты  - внеурочная работа, мероприятия Реферат

«тербейін т?уелсіздік тал бесігін» т?рбие са?аты — внеурочная работа, мероприятия

Ма?саты : Жылдар бойы бабаларымызды? арманда?ан егемендігіне ?ол жеткізгенімізді,осы т?уелсіздікке жету жолында талай бозда?тарымыздан айырыл?анымызды, Желто?сан к?терілісі туралы шынды?ты о?ушылар?а ??ындыру.

Отанды с?юге,??рметтеуге,Желто?сан ??рбандарына ?рдайым ??рмет к?рсетуге,адамгершілікке, ел мен жерді? ?адір-?асиетін ??ыну?а т?рбиелеу

?з ойларын  ж?йелі т?рде еркін жеткізуге,с?йлеу м?дениетін ?йрету.

К?рнекілігі: Т?уелсіздік,ту?ан жер туралы жазыл?ан на?ыл с?здер, суреттер к?рмесі.

«К??іл тол?ыны» к?йі орындалып т?рады.

І- ж?ргізуші :

Ел болып жат?ан ша?та ?осып тілек,

Ойламан ба?ыт ??сы кешікті деп.

«Тербелді Т?уелсіз к?н,тал бесігі»

 Б?л к?нді ж?руші еді –ау тосып ж?рек.

ІІ — ж?ргізуші  

Кезегі  келді міне,тос?ан к?нні?,

?ар жауып,?айта ашылды аспан б?гін

?арашы,а?ша б?лт?а кетті айналып,

Е?семізді ?ашаннан бас?ан м??ым.

І ж?ргізуші :  

?айырлы к?н,?ымбатты ?стаздар,ата-аналар, о?ушылар !.

ІІ ж?ргізуші:  

Армысыздар, ?ымбатты к?рермендер ! «Тербейін т?уелсіздік тал бесігін» атты салтанатты жиынды ашы? деп жариялау?а р??сат еті?іздер !

         ?н?ран орындалады.

І- ж?ргізуші :

 И?,б?л ?н?ран с?здері д?ниеге келіп,  егеменді ел атан?анымызша бізді? хал?ымызды? басынан ?иынды?тар мен ?атыгез жылдарды? небір с?мды?тары ?тті. Б?л ?аза? хал?ыны?  ары мен намысына, та?дыры мен  тарихына ?шпес та?ба  сал?ан 1986 жыл?ы Желто?сан к?терілісі.

І ж?ргізуші

Д?ниені д?р сілкіндірген т?уелсіздік туын к?терген ?йгілі 1986 жылды? желто?саны туралы шынды? мерзімді баспас?з беттерінде аз жазыл?ан жо?. Сонау ?ылышынан ?ан там?ан колбинизм заманыны? ?зінде-а? «Бас кеспек болса да, тіл кеспек жо?» деп баспас?з беттерінен ала?да?ы о?и?аны? а?и?атын батыл айта білген ?аза? а?ын жазушыларыны? есімін б?гінде б?кіл ?лем таниды. Соларды? бірі-а?иы? а?ын М?хтар Шаханов.

   М?хтарШахановты? «Желто?сан алауы» ?ле?ін ты?дау          

1-о?ушы:Сол Желто?сан о?и?асы ?анша ыз?арлы естілсе де жанымыз?а н?р септі.М??гілік егемендікті алып келгеніні? ар?асында д?ние ж?зіне танымал ел болды?.Желбіреген к?к байра?ымыз,айбынды ?н?ранымыз,  жар?ыра?ан елта?бамыз т?рімізде ілулі т?р.

 2-о?ушы:

Егемендік иесі «мен»деген с?з,

 К?птен бері естілмеген ерен с?з

Екі тізгін,бір шылбырын ?зі ал?ан

К?ркем жігіт болып ?ссе к?ген к?з.

3-о?ушы:

Егемендік – ел болуды? белгісі,

Бас?а ж?ртпен те? ж?лдызы,те? к?ші.

«Егемендік»деген с?зден естіл

Ата ж?ртты? ар?ысы мен бергісі.

Хор : «?аза?стан ба?ытты »  

І-ж?ргізуші : Б?л к?ндері ?аза?стан ?зіні? е? басты мейрамы-Т?уелсіздік к?нін атап ?туде.

ІІ-ж?ргізуші : 1991 жылы 16-желто?санда  ?лемні? саяси картасында жа?а мемлекет –?аза?стан республикасы пайда болды.

5-о?ушы : Б?гінгі ?з келешегіне бет ал?ан Т?уелсіз ?аза?стан –б?л бізді? орта? ма?танышымыз.

6-о?ушы :  

23жыл,т?уелсізбін,дербеспін,

 К?м?ндана ?оймас б?гін енді ешкім.

Боданды?ым ?асырлар?а жал?ас?ан,

?азір міне артта ?алды,келмес к?н.

7-о :         

?уаныштан жас?а толды жанарым,

?рпа?ы едім К?к б?рідей дананы?.

Енді  міне билік тиіп ?олыма,

Желбірейді к?н астында жалауым.

8-о :          

Дамуымыз керек енді ?ар?ынмен,

Уа?ытымыз есептеулі алтынмен.

Т?рбиелеп,саналы ?рпа? ?сіріп,

 ?ркендейміз ата –баба салтымен.

9-о :           

 Жас ?ландар тер? білім ме?герген,

 Ауру-сыр?ат д?рыс жолмен емделген.

 Жыл сайын?ы Елбасыны? жолдауы

 Хал?ыма жігер берген,дем берген.

ІІ – ж?ргізуші : ?н: «Г?л Астана»

10-о :           

 Астанамыз,бар ?аламыз г?лденіп

Келе жатыр жылдан-жыл?а т?рленіп,

 Т?уелсіздік ар?асында ?кімет,

Рефераты:  Реферат. "Стрессы и их значение в жизни человека" | Образовательная социальная сеть

 Жатыр міне, барлы?ына ?лгеріп.

11-о :             

С?йінші елім, т?уелсіз елім,суйінші,

К?кейден к?й,к?мейден жыр ??йылды.

Елу алты ел бас ?осатын жиында

 Т?ра?алы? ?аза?ыма б?йырды.

12-о :             

Т?бем к?кке жетпей ?алды бір елі,

Енді міне б?кіл ?лем біледі.

?аза? деген жомарт халы? емес пе,

 Аузын ашса к?рінетін ж?регі.

І-ж?ргізуші : ?н   «Ту?ан жер» 

13-о                                                                                                                  

Ынтыма? бар ел бірлігжарас?ан,

Бізге ?арап жол т?зейді адас?ан.

Барлы? ?лтты туыс бауыр к?реміз,

Еш?айсысын б?ліп жатыр?амастан.

14-о :            

?алы?тасын к?гімізде ?ыран ??с,

Ерлігіміз болсын елге жыр –а?ыз.

Ата-бабам арманда?ан сан ?асыр,

Т?уелсіздікке т?убе,т?убе,мы? ал?ыс.

І-ж?ргізуші : 

Жер бетінде ?р?ашан дос ты? пен келісім орнап,елімізді? болаша?ы жар?ын болсын !

Т?уелсіздік – ?аза?ты?ы  ?аза?ты?,

Т?уелсіздік – жойылуы  азапты?!

Биіктей  бер,ас?а?тап  жомарт  хал?ым.

?ркендей  т?с,  ая?талды  тоза?  к?н.

 ІІ-ж?ргізуші

?аза? елім! Туды жасты? д?уірі?. 
Ал?андайсы? ж?лдызы?ны? жары?ын. 
Т?уелсіздік ??тты болсын, ?ымбаттым, 
Ту?ан к?ні? ??тты болсын, алыбым! 
Т?уелсіздігімізді? т??ыры биік, хал?ымызды? е?сесі жо?ары, егемендігіміз баянды болсын деп тілейік, а?айын. Келесі кездескенше сау саламатта болы?ыздар!

 ?н :    « Атамекен »

Тәуелсіздік туралы эссе. жаңалықтар. referat-zona.ru

Мен көгінде байрағы желбіреген тәуелсіз Қазақстанның азаматымын. Азияның кіндігінде орын тепкен, картаданойып орын алған , ұлан-байтақ жердің иесі, &laquoқазақ»деген ұлы халық перзентімін. Осындай ұлы халықтың ұланы болу бақытына мен қалай ие болдым?

&laquoТәуелсіздік»деген 11 әріптен тұратын сөздің мағынасы қандай терең, астары қандай кең десеңізші!Ол өлең, ол ән, ол сұлулық, ол асқақ арман, ол шалқыған дәулет, көркейген сәулет! Бір ғана сөз бейбітшілік, бақыт, сәттілік, достық, сыйластыққа жетелейді, жаныңа жылылық пен дербестікті ұялатады.Шыңын мәңгі қар басқан биік таулары, сарқырай аққан өзендері, мөлдір сулы көлдері, шет-қиыры көзге көрінбейтін жазық далалары,қойнауында ұлан-асыр кен байлықтары тасып жатқан қуатты өлке, құт-мекеннің мәртебесі жоғары, тұғыры биік. Солай дей отырсақ та бүгінгі таңдағы әлем мойындаған Қазақстанмен еркіндікті аңсаумен бодандықта болған Қазақстанды салыстыру қиын. &laquoӨз-өзін тапқан адам өзге адамның пікіріне бағынышты болудан арылады»- деп Георгий Александров айтқандай, еліміздің қашан да тәуелсіздікті аңсап, тәуелсіздік жолында тынбай күресуі нәтижесінде ешкімнің ықпалына көнбейтін қуатты мемлекет болып әлем сахнасынан көріне бастадық. Дегенмен бізге бұл оңай жолмен келе қойған жоқ. Тамырын тереңге жайған тарихымызға көз жіберсек, еліміздің ел болып қалыптасуына мыңдаған жылдар кеткеніне көз жеткіземіз. Жерімізге көз тіккен жауыз жоңғарлармен 150 жылға жуық шайқасып, ата-бабамыз қасықтай қаны қалғанша жерімізді қорғап қалды емес пе? Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай сияқты батырларымыздың &laquoҚайтсек те жауға бермейміз»деген ұранмен қол бастап, жауынгерлеріміздің рухын көтергені, Отанына деген махаббатын оятқаны бәрімізге аян. Батысы мен шығысы, оңтүстігі мен солтүстігі түрлі мемлекеттермен астасып жатқан ұлан-ғайыр даланы жат жұртқа бермеу үшін қайтпас қайсар батырларымыз жан аямай күресті. Елін, жерін жау аяғына таптатпай, сол туған жерінің қадамы үшін басын өлімге тіккен аталарымыздың бойындағы ерен күш, биік рух жеңіске алып келді.rnrnПай! Пай! Пай! Киелі неткен жер! Батырлар дүрілдеп өткен жер. Тұлпарлар дүбірлеп төккен тер,-деп қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев жырлағандай, бұл өлке нені көрмеді десеңізші! Ғасыр ағынымен қанды шайқасты да, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған бейбіт өмірді де, өзге мемлекеттердің үстемдік етіп, билік жүргізуін де, бірін-бірі жеуге дейін барған аштық заманды да, табиғаттың дүлей күшін де, бәрін-бәрін көрді, келешек ұрпаққа жетуі үшін тасқа қашап, хатқа қаттап, бәрін мәңгі өшпестейсақтап жазды.

Рефераты:  Правилам поведения и взаимодействиям людей на рабочем месте

Қазақ халқының іргесі сөгіліп, бірлігі мен ынтымағы кетпеуі жолында дала заңгерлері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер тер төкті. &laquoБірлік бар жерде тірлік бар» &laquoБірлігі жоғары елді жау алмайды»деген қазақ халқының мақалдары да халқымыздың қашан да жұмыла бірлесіп ел тізгінін өзгеге бермегеніне дәлел бола алды. ХХ ғасыр да қазақтар үшін өзінің қанды қылышын сүйретіп жетті. Бейбіт өмір орнап, жағдайымыз түзелді-ау деген шақта еліміз Кеңестік биліктің қатал ықпалына түсті. Сонда да тайынбай, еңсесін түсірмей тәуелсіздік алатынына сенімін жоғалтпаған ержүрек халқымыздың арасынан шыққан зиялы қауым өкілдері биліктің бұрыс жақтарын беттеріне басып, кемшіліктерін әшкерелеп, мемлекеттің еркіндігіне қол жеткізуге әрекет еткені үшін өлім жазасына дейін кесілді. Мұны құлағымен естіп, көзімен көріп отырса да өзге жастар айтқанынан қайтпай, батыр баба ұрпағы екенін танытып, туған жерін өз жанынан биік қойды.Әлихан Бөкейхановтың &laquoБіздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих жолында тезек теріп қалады»деген сөздері қазақтың тәуелсіздікке ұмтылудағы қадамының маңызын ұғындырады. Осындай ұлт жанашырлары Қазақстанды өз билігі өз қолында болатын, ежелден келе жатқан мәдениеті мен салт-дәстүрлері,әдет-ғұрыптары толықтай сақталған мықты, ынтымағы жарасқан, егемен мемлекет ретінде көруді аңсаумен өтті. Тәуелсіздіктің бізге не бере алатынын түсінген асыл текті бабаларымыз оның жолында жан аямай күресіп бақты. &laquoОсы кісілер тірі болғанда қалай болар еді?»деген сұрақ көкейімнен кеткен емес. Тәуелсіздік жолындағы күрестердің бірі де бірегейі 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі. Қазақ жастары билік басшыларының шешімімен келіспегендіктен наразылық білдірді, Қазақстандағы билікті қазақ басқаруы керек деп кеңестік билікке ашық қарсы шықты. Алаңды өз қандарымен жуған жандардың жанқиярлық ерлігі арқасында жаужүрек батыр ұрпағы екенімізді дәлелдеп, бодандықтан арылып, бостандықта өмір сүру бақытына ие болдық.Осылайша көптен күттірген тәуелсіздікке қолымыз тек ХХ ғасырдың соңында ғана жетті. 1991 жылы еліміздің басшысы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті болып Нұрсұлтан Назарбаев сайланып, еліміздің шынайы тарихының ақтаңдақ беттері ашылды,егемен ел азаматтарының құқықтарын , мемлекет заңдарын анықтайтын Конституция қабылданды. Әлем елдері тізімінде жаңа мемлекеттің аты жазылды. Қаншама жылдар бойына тәуелсіздікті армандап келген ата бабаларымыздың асқақ арманы орындалды. &laquoТарихты жеңген жазады&raquoдейді емес пе, ендеше біздің ғасырлар бойы күрескен жеңісіміз көрінді. Ұлттық валютасы, әнұраны, туы және елтаңбасының пайда болуыкөгінде қыран еркін шарықтаған Қазақстанның ешкімге бағынышты емес екенін дәлелдеді. Тіл ұлт қасиетін айқындайтын белгі, ұлттық салт-сана өзегі емес пе? Осыны ескерген көреген Елбасымыз мемлекеттік тілді қазақ тілі деп бекітті. Тәуелсіздік алуымыздың арқасында қаншама жыл бойы езгіге түскен ана тіліміз қайта жаңғырды.

Рефераты:  Способы представления информации в ЭВМ

Кеңес Одағының құрсауынан босап, қыстан тұралап шыққан малдай, әлсіреген қазақ халқы ендігі кезеңде жаңа өмірге, өзгеше кезеңге аяқ басты» Қазақ халқы сан ғасырлар бойы өзінің егемендігі мен тәуелсіздігі үшін күресіп келді. Өзінің ең жақсы қасиеттерінің: қатер төнген сәтте бірігіп, ұйымдаса білуінің, сондай-ақ басқа халықтармен бейбітшілік,келісім мен тату көршілік жағдайында тұруға деген ынта-ықыласының арқасында ол тарих тасқынының астында қалып қоймай, өзінің мемлекеттігін қалпына келтіре алды»деген Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген сөздері ата-бабамыздың бойына біткен керемет қасиеттің құндылығы қашан да алға жетелеп, тәуелсіздікке алып келгенін көрсетеді. Тәуелсіздік таңы атқанына міне 24 жыл толып отыр, осы уақыт ішінде Қазақстан өзін күллі әлемге танытып үлгерді. Аз ғана мерзімде мерзімде көптеген елеулі табыстарға қол жеткіздік. Еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі, көп ұлтты Қазақстан халқының жарастығы мен ынтымақтастығы Президентіміздің жүргізіп отырған парасатты да көреген саясатының нәтижесі ретінде орнады. Экономикасы дамып, халықтың жағдайы әлдеқайда жоғары деңгейге жетті. Өзге елдермен арадағы қарым-қатынастар реттеліп, халықаралық саудаға шығуға мүмкіндік алды. Жастардың шет елдерде оқуға, сол жерде алған білімін Отанында қолдануға мүмкіндіктері пайда болды. Қазіргі таңда спорттан ұйымдастырылатын олимпиада, спорттық ойындарда қазақстандық бауырларымыз жоғары орындардан көрініп, ел беделін көтеруде ,еліміздің әнұраны бүкіл әлем алдында жиі ойнатылып Қазақстан деген мемлекет күннен- күнге әлем үшін жаңа белестерден көрінуде. Елбасымыздың бастауымен Астананың негізі қаланып, бүгін адам танымастай өзгеріске ұшырады, әлемдегі мемлекеттермен келісімшарттар жасалатын, жиналыстар өткізілетін заманауи шаһар қалыптасты. Көпжылдық тарихында толық еркіндігі болмаған еліміз ХХІ ғасыр табалдырығында осылайша тұғыры биік бейбіт мекен ретінде көрініс тапты. Тәуелсіздігіміз жариялағаннан бергі мезгіл ішінде көптеген елеулі табыстарға қол жеткіздік. Еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі, көп ұлтты Өлгеніміз тіріліп, өшкеніміз жанғанда, осы дүние есігін ашқан күнәсіз пенделердің тал бесіктен жер бесікке дейін өз қалауынша тіршілік ету бақыты пайда болды емес пе? Сол бақытты жандардың бірі-менің де осындай мемлекетте тұруым маған жарқын болашақ сыйлап отыр. Заманның ауыртпашылығын көп көрген ата-апам өткен күннен естеліктерін айтқанда көзіме еріксіз жас ұялайды. Қазіргі бейбіт мемлекетте уайым-қайғысыз өмір сүріп жатқанымыз да осы тәуелсіздік арқасы екеніне тағы көз жеткіземін. Өткеннің асылдарының ыстық ықыластары дамыған Еуропаның, АҚШ-тың жоғарғы оқу орындарында білім алып, сонда алған білімімізді туған жерімізде қолдануды біздің алдымыздағы негізгі мақсат етіп қояды. Мен сияқты өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ үшін тәуелсіздіктің маңызы ұшан-теңіз екендігіне сенімім мол. Мен осындай елде туып-өскенімді мақтан тұтамын. Басқалардың қолы жете бермейтін тәуелсіздіктің бізге келгені-үлкен мақтаныш, дәреже, бақыт. Бүгіндері Қазақстан Республикасы тәуелсіз, еңсесі биік, басқа дамыған мемлекеттермен терезесі тең, керегесі кең егеменді мемлекет болып қалыптасты. Ата-бабамыздан қанмен берілген өжеттік, қайсарлық сияқты қасиеттер болашақ ұрпақты да тек алға, жаңа белестерге жетелейтіні анық. Шығыстан алтын күн нұрын төгіп, еркіндіктің самалы ескен осы кезеңнің баянды болатынына кәміл сенемін.

Ахмет Гүлдана Әбдікерімқызы, Алматы қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 10-сынып оқушысы

Көрілген: 3779    Пікірлер: 0

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий