Ж?йке ж?йесі — начальные классы, уроки

Ж?йке ж?йесі - начальные классы, уроки Реферат

Ж?йке ж?йесіні? ма?ызы, оны? ??рылысы ж?не ?ызметі. нейронны? ??рылысы: нейрон денесі, дендриттер, аксон, рецептор, синапс. — биология, уроки

             ?ыс?а мерзімді жоспар                                                                          П?н м??алімі:

БЕКІТЕМІН

П?НІ

Биология

КЛАСЫ

8

   МЕРЗІМІ

ТА?ЫРЫП

Ж?йке ж?йесіні? ма?ызы, оны? ??рылысы ж?не ?ызметі. Нейронны? ??рылысы: нейрон денесі, дендриттер, аксон, рецептор, синапс.

МА?САТЫ

О?ушыларды? сыни ойлауы мен дамуын ал?а с?йреу. ?діс т?сілдерді тиімді т?рде пайдалану. Топпен ж?мыс барысында ынтыма?тасты? пен ауызбіршілікке ?йрету.

К?ТІЛЕТІН Н?ТИЖЕ

?з бетімен ізденіске бейімделеді.

М?тін бойынша ж?мыс жасау?а да?далынады;

Тапсырманы ?з беттерінше орындау?а ?йренеді;

Сынып о?ушыларымен?арым-?атынастары ?рбиді;

?ойыл?ан м?селені жетік ме?геріп одан ?рі ?рбітеді;

А?паратты? білімдері сараланады;

Экологиялы?, адамгершілік т?рбие беріледі;

КЕЗЕ?ДЕРІ

РЕСУРСТАР

САБА?ТА?Ы ІС?РЕКЕТ

ДИФФЕРЕНЦИА

ЦИЯ

БА?АЛАУ

?йымдастыру кезе?і

(2 минут)

Биология о?улы?ы

Саба? амандасып, сынып о?ушыларын т?гелдеуден басталады. Сергіту с?ті ретінде сынып?а т?рлі ?имыл-?оз?алыстарды ?айталау ?сынылады.

?ызы?ушылы?ты ояту

(3 минут)

Биолог аны?та

малы?ы

  М??алім тарапынан саба? та?ырыбы таныстырылады. О?ушылармен бірлесе отырып саба?ты? ма?саты ай?ындалады.

V «?анат белгі» (?лде?ашан белгілі н?рсе)

— «алу» (белгісі т?сінігіне ?айшы н?рсе)

«?осу» белгісі ?ызы?ты ж?не тосын н?рсе

? «с?ра? белгісі» (егер бір н?рсе аны? емес, к?бірек білуге ??штарлы? пайда болса)

Т?л?ааралы? интеллектке ие о?ушылар ?р топта жеке ?асиеттері ?алыптасады

Стикер ар?ылы ба?алау

Ма?ынаны тану

(15 минут)

(15 минут)

Биология о?улы?ы

  «??ыну» сатысында ?олданылады. ?олдану технологиясы: екі студент ?рбір азат жолдан кейін то?тай отырып м?тінді о?иды, содан кейін бір-біріне о?ы?аныны? мазм?ны бойынша ?рт?рлі де?гейдегі с?ра?тар ?ояды. Берілген т?р коммуникативті да?дыларды? дамуына ?сер етеді.

Рефераты:  реферат найти Речь персонажа как средство его характеристики в романе Л.Н. Толстого "Война и мир"

5 минутты? эссе жазу. «Ж?йке ж?йесі б?л бізді? а?замызды?..»

Жекеленген о?ушылар?а к?мек

Критерий бойынша ба?алау

?ш шапала?

мада?тау

Рефлексия

(10 минут)

           О?ушылар стикерге «Жуан» ж?не «Жі?ішке» с?ра?тарын жазып та?та?а жапсырып, о?ан жауап береді.

?абілетті о?ушы  мен де?гейі т?мен о?ушыны аны?тау

?зін-?зі ба?алау

М??алімні? ?орытынды ба?алауы

?орытындылау

?йге тапсырма:  Ж?йке ж?йесіні? гигиенасы туралы ізденіс ж?мыс.

2-зертханалы? ж?мыс
«Тізе рефлексін зерттеу ж?не т?жірибе ж?зінде тізе рефлексін ба?ылау” 
1. Ж?йке ж?йесі ?ызметіні? рефлекстік принципі.
Рефлекс, рефлексті? т?рлері, инстинктер.
Рефлекс до?асы (рефлекс до?асыны? тірек сызбан?с?асын жазу).
2. Ж?йке ж?йесіні? ?ызметідегі тура ж?не кері байланыс принципі.
3. Адамны? ж?йке ж?йесні?і эволюциясы. Жануарларды? ж?йке ж?йесімен салыстыру.
4. Рефлекстер туралы ілімні? дамуында?ы И.П. Павлов пен И.М. Сеченовті? р?лі.
ІV. Та?ырып бойынша білімді ?орыту ж?не ж?йелеу.
І.Сызбалар ар?ылы ж?мыстану.
1. Ж?йке ?лпасыны? негізін ата?
2. Миды? с?р ж?не а? заты неден ??рал?ан?
3. Нейрондарды? ??рылысы,т?рлері.?ызметі?
4. Синапс дегеніміз не?
5.Рефлекс дегеніміз не?
6.Рефлекс до?асы дегеніміз не?
ІІ. Биологиялы? диктант.
Ж?йке жасушалары.….,…….ж?не …… ……. т?рады.Организмні? тітіркендіргіштерге жауап реакциясы………. деп аталады.Рефлекс ……. ………ар?ылы іске асырылады. Е? ?арапайым рефлекс…………рефлексі.
ІІІ. Кітапта?ы(47 бет) с?йкестік тестісімен ж?мыс.

Жүрек ырғағы бұзылыстары патофизиялогиясы, жас балалардағы ерекшелігі орындаған:

Синусты -ж рекшелік торапта серпін қ ү пайда болуыны сиреуі мына ң жа дайлардаСинусты -ж рекшелік торапта серпін қ ү пайда болуыны сиреуі мына ң жа дайларда бай алады: ғ қ 1. Ж рекке парасимпатикалы нерв ж йесіні сері ү қ ү ң ә к шейгенде дамиды. Б ндай жа дай бас с йек ішінде ысым ү ү ғ ү қ к терілгенде, ми жара атында, ісігінде, ми абы тары ө қ қ қ абын анда, ми а ан йыл анда т. б. кезбе нервті орталы ы қ ғ ғ қ қү ғ ң ғ озуында бай алады. қ қ 2. Ж рекке симпатикалы -адреналиндік серлерді лсіреуінен ү қ ә ң ә болады. М ндай жа дай жо ары ж йке іс- рекеттеріні ұ ғ ғ ү ә ң б зылыстарында, симпатикалы нерв ж йесіні орталы ы ү қ ү ң ғ орналас ан гипоталамусты рылымды б лініс- қ ң құ қ ү терінде, симпатикалы нерв талшы тарыны рецепторларыны қ қ ң ң б зылыстарында бай алады. ұ қ 3. рт рлі физикалы , химиялы немесе биологиялы Ә ү қ қ қ факторларды синусты -ж рекшелік тораб а, тікелей б ліндіруші ң қ ү серлерінен болады. М селен, осы торапты жара аттануы, о ан ан ә ә ң қ ғ қ йылуы синусты брадикардияны дамуына келеді. Сонымен бірге құ қ ң ә синусты -ж рекшелік торап а улы заттар, т ыш ылдары, кейбір қ ү қ ө қ қ д рі-д рмектер (хинин, опиаттар, ж рек ә ә ү гликозидтері, холиномиметиктер т. б. ) тежеуші эсер етеді.

Рефераты:  Самая большая звезда во Вселенной | Вселенная Сегодня

Наука и образование – 2021

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий