«О?ушыларды ?зара іс-?рекет негізінде о?ыту» шеберлік сынып — всем учителям, уроки

«о?ушыларды ?зара іс-?рекет негізінде о?ыту» шеберлік сынып — всем учителям, уроки

Шеберлік сынып.            Кусаинова Лаура Кусмановна.

Та?ырыбы

Саба?та о?ушыларды ?зара іс-?рекет негізінде о?ыту.

Ма?саты

Саба?та о?ушыларды? ?зара іс-?рекетін тиімді ?йымдастыру т?жірибесімен б?лісу.

К?тілетін н?тиже

О?ытуды? интерактивті ?діс-т?сілдерін ме?гереді, саба?ты жа?аша ?йымдастыра алады, педагогикалы? шеберлігі артады.

 Т?йінді идея

Шеберлік сыныпта ?йренгенін ?з саба?ында ?олдана алады.

?ажетті ??ралдар

Пара?, маркер, стикер. АКТ, бас?а да ресурстар.

Тапсырмалар

Топты?-ж?пты? ж?мыстар, жеке ж?мыс.

Саба?ты? кезе?дері

Модуль

М??алімні? ?рекеті:

О?ушыны? ?рекеті:

Мотивациялы? кезе?

1 мин

1 мин

1 мин

Ма?ынаны тану кезе?і

(О?ытуда а?паратты?-    коммуникативтік технологияларды ?олдану модулі)

2 мин

Топты? ж?мыс

5 мин

(О?ыту мен о?уды? жа?а т?сілдері модулі)

Топты?-ж?пты? ж?мыс

7 мин

1 мин

Ойтол?аныс

2 мин

(Сын т?р?ысынан ойлау?а ?йрету модулі)

1 мин

Ба?алау

1 мин

(О?ыту ?шін ба?алау ж?не о?уды ба?алау модулі)

Кері байланыс

1 мин 

Рефлексия

(Саба?ты ?ткізуші м??алімні? ?з пікірі)

1.Жа?ымды ахуал ту?ызу (жан-жа?тан келген топ м?шелерін таныстыру ма?сатында)

2.Топ?а б?лу. Стикер т?стері ар?ылы.

3. Топ ережесін ?алыптастыруды ?сыну

1.АКТ ?олдану. Д?ст?рлі о?ыту мен о?ытуды? жа?а ?діс т?сілдерін салыстыру. видеороликті к?рсету

«?алай о?у керектігін ?йрету» теоериясын т?рт топ?а б?ліп беру. ?здеріне берілген та?ырыпты толы?тыру  ?шін ?осымша ресурстарды ?сыну   

«?зін-?зі о?ыту ?дісін»   ?олданады.(топты? ?рбір м?шесі бас?а топты? бір-бір м?шесімен кездесіп,?з а?паратын т?сіндіруі тиіс ж?не оны ты?дауы тиіс екендігін  т?сіндіру)

Топтар ауыс?ан сайын сергіту с?ті ретінде музыка ?ойылады.

?олданыл?ан интерактивті о?ыту ?дісіні? тимділігіне к?з  жеткізу ?шін о?ыту пирамидасын ??руды тапсыру.

Пирамиданы? ?німділігі жо?арыдан     т?менге ?арай арта т?седі.

Интербелсенді та?тада  пирамиданы? д?рыс вариантын ашып, топтарды? жауаптарымен с?йкестігін т?йіндейді.

«Ба?даршам» ?дісімен     топтарды? бірін-бірі ба?алауын ?йымдастырады.

«нені? д?мін татты??»

«не д?мді?»

«не д?мсіз?» кері байланыс та?тасын   дайындап ?ояды

Рефераты:  Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка Акты, образцы, формы, договоры Консультант Плюс

Не с?тті болды ?

?ркім ?з есіміне ?оса,келген жеріні? ерекшелігіне сай бір те?еу ?осып айтады (Мен-Лаура, арайлы А?суаттан келдім…)

Т?рлі-т?сті стикерлерді алып, к?ршісіні? ?олына жабыстырады.   Сол стикер т?сіне с?йкес топтар?а б?лініп отырады.

-Топ басшысын сайлау

-Бірін-бірі ты?дай білу

-Кезекпен с?йлеу

-Топ м?шелерімен а?ылдасу

-Ба?алау кезінде шынайы болу

Фильмді м??ият ?арайды,жа?а саба?   туралы болжам жасайды.

  Топ м?шелері топ ережесін са?тай  отырып, ?здеріне тиісті материалды о?ып, тал?ылап,?осымша ресурстарды пайдаланып,  бас?а топтар?а т?сіндіруге дайындалады.

Стикерге кілтті с?здерді немесе ?ыс?а тезис  жазып алады.

Топ м?шелері топ ережесін са?тай отырып,бас?а топтармен а?парат алмасады.Мынадай ба?ыт бойынша:

Музыка?а ?осылып жаппай билейді.

   О?ушы к?бірек т?сінеді, егер де:

-?зі о?ыса

-М??алімні? баянда?анын ты?даса    -Жазып алса (визуалды)                      -Біреумен тал?ыласа                           -Іс-?рекетте ?олданса                          -?зі біреуге т?сіндірсе                        Жо?арыда?ы с?здерді ?р топ ?зіне берілген  пирамида?а ма?ыздылы?ына ?арай жо?арыдан т?мен ?арай орналастырады.

?з жауаптарын салыстырады.

Алдын-ала таратыл?ан ба?даршам к?здерін с?йкесінше ?р топ ?шін ?рбір адам к?тереді.

«жасыл» — ?те жа?сы

«сары» — жа?сы

«?ызыл» — ескертуім бар

«?рбір пікір ??нды». Стикерге жазыл?ан пікірлер кері байланыс та?тасына жабыстырылады.

Не с?тсіз болды ?

Метатану-?алай о?у керектігін ?йрену — внеурочная работа, уроки

Коучинг та?ырыбы: «Метатану –?алай о?у керектігін ?йрену

К?ні: 06.01.2021ж 

Модульдар:

О?ытуда?ы жа?а т?сілдер

Ма?саты:

             Метатану туралы т?сінік алады

Сілтеме:

М??алімге арнал?ан н?с?аулы?, ?лестірмелі материалдар, интербелсенді та?та, флипчарт, маркер, стикер, А-4 ?а?азы

О?у н?тижесі:

Та?ырып?а сай ?олданылатын ?діс-т?сілдерді ме?гереді.

Тапсырмалар

Коуч ?рекеті

Уа?ыты

Топ?а б?лу

Топ?а б?лініп, ?з орындарына отырады

2 мин

Тапсырма №1 

?р т?рлі суреттер к?рсету (?атысушылар есте ?ал?ан суреттерін жазады)

5 мин

Тапсырма №2

М??алімдерге с?ра?тар ?ояды

1.  О?ушылар?а та?ырыпты ?аншалы?ты ме?гергенін білу ма?ызды ма?

2.Саба? жоспарын ??р?анда о?ушыларды? ?ткен та?ырыпты ?аншалы?ты игергенін білу ма?ызды ма?

Рефераты:  ГДЗ по информатике за 7 класс, решебник и ответы онлайн

3.  Метатану дегенімізді ?алай т?сінесіз?

10 мин

Тапсырма №3

Бейнежазбаны к?ру

Метатану туралы теориялы? материал

Видео

5 мин

Тапсырма №4

?лестірме материалдар тарату

Домино ??растыру

15 мин

Бекіту

Саба?та ?олданатын стратегиялар жазу

8 мин

Рефлексия:

Блоб

3 мин

                                   ?ткізген м??алім: Бейсетаева Г.Т.

«Заман ?згеруде, м??алім сен де ?згер»

Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий