Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций — Банковские операции

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций - Банковские операции Реферат

Порядок роботи з речовими доказами

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций - Банковские операции

11.1. Приймання, облік і зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях, у цивільних, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення провадяться відповідно до чинного законодавства, цієї Інструкції та Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), затвердженої спільним Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2021 року.

11.2. Для зберігання речових доказів у суді обладнується спеціальне приміщення (сховище) зі стелажами, решітками на вікнах, оббитими металом дверима, охоронною та протипожежною сигналізаціями. У разі відсутності такого приміщення виділяється сховище (сейф, металева шафа достатнього розміру).

11.3. Для роботи з речовими доказами (зберігання, облік тощо) організаційно-розпорядчим документом керівника апарату суду визначається відповідальний працівник (особа), яким для обліку речових доказів у суді ведеться журнал обліку речових доказів (Додаток 11).

Кожний аркуш журналу нумерується, журнал прошнуровується і скріплюється гербовою печаткою і підписом керівника апарату суду.

11.4. Доступ до спеціального приміщення (сховища) можливий лише у присутності відповідального працівника (особи).

У разі відсутності відповідального працівника (особи) доступ до спеціального приміщення (сховища) можливий тільки у присутності керівника апарату суду, або особи, яка виконує його обов’язки і має дублікат ключа від такого приміщення (сховища).

При цьому складається акт, в якому зазначається, у зв’язку з чим і які саме речові докази вилучені зі спеціального приміщення (сховища) або передані для зберігання. Акт передається відповідальному працівникові (особі) для внесення відповідного запису до журналу обліку речових доказів.

11.5. Речові докази (документи, визнані речовими доказами в установленому законодавством порядку та долучені до справи як матеріали справи), що надходять до суду (подані сторонами, іншими учасниками процесу чи витребувані судом), реєструються в АСДС у день їх надходження.

При реєстрації речових доказів у суді їм присвоюється номер (порядковий номер) згідно з журналом обліку речових доказів, в якому зазначаються дата надходження, найменування речових доказів, їх кількість, номер кримінального провадження, до якого вони долучені, прізвище, ім’я та по батькові обвинуваченого. Після реєстрації речового доказу до його упаковки чіпляється бирка, на якій зазначаються номер, за яким справа зареєстрована в суді, а також номер речового доказу.

11.6. Речові докази, за винятком документів, що зберігаються разом із матеріалами кримінального провадження, повинні бути належним чином упаковані та опечатані.

Спосіб упаковки має забезпечувати неможливість підміни або зміни вмісту без порушення її цілісності та схоронність вилучених (отриманих) речових доказів від пошкодження, псування, погіршення або втрати властивостей, завдяки яким вони мають доказове значення.

На речові докази, які не можуть бути належним чином упаковані через громіздкість чи з інших причин прикріплюється бирка у спосіб, що унеможливлює її зняття, зміну або пошкодження.

Речові докази можуть також прийматися та зберігатися в упаковці, яка надійшла від органів досудового слідства.

11.7. Речові докази, зазначені у пунктах 17 – 26 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11. 2021 р. № 1104, у суді не зберігаються.

11.8. У разі передачі кримінального провадження та речових доказів до іншого суду про кожний із таких речових доказів робиться запис у журналі обліку речових доказів.

11.9. Після винесення судового рішення в журналі обліку речових доказів зазначаються дата винесення рішення та прийняте судом рішення щодо речових доказів.

Звернення судових рішень до виконання в частині речових доказів проводиться згідно з вимогами, зазначеними в розділі 30 Інструкції.

Знищення речових доказів проводиться комісією, склад якої визначається керівником апарату суду в складі не менше трьох осіб. Знищення оформляється актом, який підписується всіма членами комісії, та в якому зазначаються номер справи, дата судового рішення, дата, місце, спосіб знищення речових доказів (речового доказу), прізвища та посади членів комісії. Акт затверджується головою суду, а підпис скріплюється відбитком гербової печатки суду та долучається до матеріалів справи. У журналі обліку речових доказів робиться запис про виконання судового рішення в частині знищення речових доказів.

11.10. Після набрання рішенням суду законної сили речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речові докази.

Здача судом цінностей повинна бути підтверджена фінансовим підрозділом органу, який проводив дізнання або досудове слідство. Документ про здачу речових доказів на зберігання долучається до справи, в журналі робиться відмітка про місце зберігання цінностей із зазначенням номера аркуша справи, за яким підшита квитанція.

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций - Банковские операции

11.11. Про рух речових доказів у справі відповідальний працівник (особа) робить відповідні записи в журналі обліку речових доказів.

11.12. До матеріалів справи (кримінального провадження) долучаються акти про знищення речових доказів, розписки осіб, яким повернуто речові докази, виконавчі листи, постанови у справах про адміністративні правопорушення разом із відмітками про повне виконання судового рішення.

Акти про знищення речових доказів, долучені до матеріалів судових справ (кримінального провадження), обов’язково затверджуються керівником органу (установи, підприємства), що проводив знищення, зі скріпленням відбитком гербової печатки цього органу (установи, підприємства).

11.13. Використання речових доказів для службових чи інших потреб категорично забороняється. Також працівникам апарату суду категорично забороняється проводити реалізацію і придбання речових доказів, предметів конфіскації та брати участь у прилюдних торгах конфіскованим майном.

11.14. З метою перевірки стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання, передавання або в разі звільнення відповідального працівника (особи) керівником апарату суду визначається склад комісії для проведення відповідної перевірки не рідше одного разу на півріччя.

Результати перевірки відображаються в акті, а в разі звільнення відповідального працівника (особи) – в акті приймання-передавання речових доказів іншому відповідальному працівникові (особі), на якого такі обов’язки покладено відповідним наказом керівника апарату суду.

Акт зберігається у відповідній справі згідно з номенклатурою справ суду.

11.15. Облік предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушенняу справах про адміністративні правопорушення, здійснюється згідно з вимогами розділу 11 цієї Інструкції.

12. Облік, використання і зберігання печаток, штампів і бланків суду

12.1. Обов’язковому обліку підлягають усі види печаток та штампів суду, бланки документів із проставленими на нижньому полі зворотного боку порядковими номерами, бланки посвідчень особи, посвідчень для відряджень, трудові книжки.

Облік печаток і штампів ведеться у журналі обліку печаток і штампів суду (Додаток 12), бланків документів – у журналі обліку бланків суду окремо за їх видами.

Видача бланків відповідальним за їх використання особам здійснюється під підпис у журналі обліку бланків суду.

12.2. Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах. Бланки дозволяється зберігати у шафах, що надійно замикаються та опечатуються.

Печатки, штампи, бланки суду передавати стороннім особам заборонено.

12.3.Порядок використання, зберігання, знищення гербової печатки та інших печаток і штампів суду, а також посадові особи, відповідальні за їх використання, зберігання, знищення, визначаються організаційно-розпорядчим документом голови суду.

12.4. Відбитком гербової печатки суду засвідчуються:

копії судових рішень, постановлених судом;

акти виконання робіт;

відгуки на дисертації, що направляються до Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки України, та на автореферати дисертацій;

договори про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, договори підряду, оренди приміщень, про виконання робіт тощо;

подання та клопотання про нагородження;

титульні списки;

урядові телеграми;

акти звірки розрахунків;

журнали реєстрації довіреностей;

листи щодо фінансових операцій (гарантійні, узгоджувальні тощо);

розрахунки вихідної допомоги суддям;

документи, що застосовуються у процесі виконання бюджету;

інші документи, на яких наявність відбитку гербової печатки суду передбачена нормативно-правовими актами.

У судах, що розташовані в декількох приміщеннях, також можуть використовуватися номерні гербові печатки.

12.5. Відбитком малої гербової печатки суду засвідчуються посвідчення працівників апарату, документи суду з кадрової роботи, інші документи, визначені розпорядженням голови або керівника апарату суду.

12.6. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, або на окремо виділеному для цього місці з позначкою «МП».

12.7 Знищення печаток, штампів, бланків здійснюється за актом з відповідною відміткою про це в журналах обліку.

Акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається у службі діловодства, другий – у підрозділі, печатки та штампи якого знищувалися.

Печатки та штампи знищуються таким чином: металеві вироби – шляхом обпилювання двома перехресними лініями; гумові, каучукові деталі – розрізанням на малі нез’єднувані, невідновлювані частини; пластмасові – шляхом механічного розбивання на такі ж нез’єднувані, невідновлювані частини.

12.8. У разі використання судом бланків документів із проставленими на нижньому полі зворотного боку порядковими номерами (Додаток 13) такі бланки виготовляються за дорученням керівника апарату суду та підлягають обліку у журналі обліку пронумерованих бланків документів суду.

12.9. Журнал обліку використання і зберігання печаток, штампів і бланків суду включається до номенклатури справ суду. Даний журнал прошивається, нумерується, підписується головою суду та опечатується.

У журналі повинні міститись відбитки всіх печаток і штампів, що використовуються в діяльності суду, а також підписи відповідальних працівників (осіб).

13. Порядок видачі (надсилання) справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення та копій судових документів

13.1. Справи (матеріали кримінального провадження) видаються для ознайомлення апаратом суду за резолюцією голови суду, судді (судді-доповідача), секретаря відповідної судової палати на підставі письмової вимоги (заяви) таким особам:

прокуророві, який має право на участь у розгляді справи, – після пред’явлення службового посвідчення;

адвокатам, які беруть участь у розгляді справ (після пред’явлення документа, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги, зокрема: посвідчення адвоката, договору про надання правової допомоги; довіреності; ордера; доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги);

іншим учасникам кримінального провадження, адміністративного або цивільного процесу, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки (після пред’явлення документа, що посвідчує особу: паспорта, службового посвідчення, пенсійного посвідчення тощо, та в необхідних випадках – доручення представника).

Особам, які мають право витребування справ за службовим становищем, не пов’язаним із розглядом справи (матеріалів кримінального провадження), справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги з резолюцією голови суду, після пред’явлення службового посвідчення.

Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) проводиться виключно у приміщенні суду та у присутності працівника апарату суду.

Факт ознайомлення із матеріалами справи (кримінального провадження) фіксується працівником апарату суду в журналі видачі судових справ шляхом вчинення запису про те, хто і коли ознайомлювався зі справою (матеріалами кримінального провадження).

Видача справ (матеріалів кримінального провадження) для проведення аналізів, узагальнень або з іншою метою, що не пов’язані з розглядом справ (матеріалів кримінального провадження), проводиться на письмовий запит відповідної установи за письмовим розпорядженням голови суду чи його заступника.

13.2. Особи, зазначені у пункті 13.1 цієї Інструкції, мають право знайомитися з матеріалами цивільних, адміністративних, кримінальних проваджень і справ про адміністративні правопорушення протягом усього робочого дня апарату суду.

13.3. Особа, яка одержує справу (матеріали кримінального провадження) для ознайомлення, розписується в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення (Додаток 14), де зазначаються дата, година видачі. Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) та протоколом судового засідання проходить у встановленому розпорядженням голови суду місці.

Ознайомлення з матеріалами справи (кримінального провадження) та протоколом (журналом) судового засідання особи, яка тримається під вартою (підозрюваної, обвинуваченої або засудженої), відбувається у спеціально відведеному місці приміщення суду, визначеному головою суду.

Після ознайомлення з матеріалами справи особа робить відмітку на заяві про надання справи для ознайомлення, яка долучається до матеріалів справи.

При поверненні справи (матеріалів кримінального провадження) після ознайомлення працівник апарату суду повинен ретельно перевірити наявність усіх матеріалів у справі (матеріалах кримінального провадження), зазначити в журналі видачі справ (матеріалів кримінального провадження) для ознайомлення час повернення справи (матеріалів кримінального провадження) та поставити підпис про її отримання. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у двох примірниках, один з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів, а другий долучається до справи (матеріалів кримінального провадження).

13.4. Судові справи (матеріали кримінального провадження) надсилаються поштою або нарочним (кур’єром) на письмову вимогу органів, яким законом надано право витребування справ (матеріалів кримінального провадження), і лише на підставі резолюції голови чи заступника голови суду.

У разі надсилання судової справи (матеріалів кримінального провадження) за межі суду виготовляється копія судового рішення, яким закінчено розгляд справи (матеріалів кримінального провадження), та яка зберігається в суді.

Категорично забороняється надсилати судові справи (матеріали кримінального провадження), провадження в яких не закінчено, іншим органам, крім експертних установ.

13.5. Копії судових рішень у справі, які видаються учасникам судового процесу повторно, виготовляються апаратом суду лише після внесення встановленої законодавством плати (судового збору) за виготовлення копії судового рішення.

Після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.

13.6. Копії судових рішень, що набрали законної сили, мають бути підписані відповідальним працівником (особою) суду та суддею, а також скріплені відбитком гербової печатки суду.

У разі якщо судове рішення не набрало законної сили, про це працівником апарату суду зазначається на копії, що видається. На копії судового рішення, що набрало законної сили, зазначається дата набрання ним чинності.

На вимогу нотаріальних органів, органу Державної реєстраційної служби України, Державної автомобільної інспекції МВС України на копії судового рішення зазначається інформація про те, що оригінал судового рішення знаходиться у матеріалах справи (кримінального провадження).

13.7. Копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду.

Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п’ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша – скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду, із зазначенням кількості зшитих аркушів.

13.8. До копії судового рішення, до якого внесено зміни, обов’язково додається копія ухвали апеляційного (касаційного) суду, яким судове рішення змінено, а також за наявності – копії додаткового рішення, копії ухвал про виправлення описок тощо.

13.9. Особа, яка одержала копію судового рішення, повинна надати розписку про її отримання. У разі надіслання копії судового рішення поштою про це зазначається в судовій справі шляхом приєднання копії супровідного листа.

13.10. Копія вироку вручається засудженому або виправданому після проголошення вироку, у строки, визначені кримінальним процесуальним законодавством.

14. Облік судових справ, витребуваних для узагальнення практики застосування матеріального і процесуального закону (судової практики)

14.1. Судові справи, витребувані для узагальнення судової практики, не реєструються в АСДС, а приймаються згідно із супровідним листом (описом), копія якого долучається до відповідного номеру справи за номенклатурою (Додаток 15).

14.2. Судові справи після вивчення повертаються за належністю до відповідного суду, про що робиться запис в АСДС.

14.3. Матеріали узагальнень судової практики у цивільних і кримінальних справах обліковуються у ВССУ у відповідному журналі та зберігаються у відповідному структурному підрозділі в окремих справах згідно з номенклатурою.

14.4. Узагальнення судової практики публікуються ВССУ на веб-сайті або в офіційному друкованому органі за погодженням із Головою ВССУ або його заступником відповідно до розподілу обов’язків.

14.5. Підготовлені для узагальнення матеріали за необхідності передаються секретарю відповідної судової палати для подальшого можливого формування правових позицій та розміщення цих матеріалів у встановленому порядку на веб-сайті ВССУ, а також для опублікування в офіційному друкованому органі ВССУ.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

15. Фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів

15.1. Фіксування судового процесу (судового засідання) за допомогою технічних засобів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20. 09.2021 р. № 108, Інструкції про порядок роботи з технічними засобами відеозапису ходу і результатів процесуальних дій, проведених у режимі відеоконференції під час судового засідання (кримінального провадження), затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15.11.2021 р. № 155.

16. Робота з матеріалами кримінального провадження у стадії підготовчого провадження

16.1. Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження постановляє ухвалу про призначення підготовчого судового засідання, в якій визначає дату, час та місце його проведення.

Рефераты:  Гельминтозы человека: клинико-патогенетические особенности, современное состояние диагностики и лечения | #09/07 | «Лечащий врач» – профессиональное медицинское издание для врачей. Научные статьи.

16.2. За розпорядженням головуючого секретар судового засідання надсилає прокурору, обвинуваченому, захиснику, потерпілому, його представнику та законному представнику, цивільному позивачу, його представнику та законному представнику, цивільному відповідачу та його представнику повідомлення про виклик до суду для участі у підготовчому судовому засіданні.

Про день, час і місце проведення підготовчого судового засідання секретар судового засідання за розпорядженням головуючого повідомляє інших учасників судового провадження.

16.3. Повідомлення про виклик до суду надсилаються поштою, електронною поштою, факсом, телеграфом, телефонограмою, смс-повідомленням у вигляді судової повістки, зміст якої повинен відповідати вимогам, встановленим КПК (Додаток 16).

16.4. Особа, яка перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця ув’язнення.

У разі постановлення ухвали про проведення підготовчого судового засідання за участю обвинуваченого в режимі відеоконференції за клопотанням обвинуваченого, який тримається під вартою, копія ухвали направляється в установу місця ув’язнення.

16.5. Особі, щодо якої застосовано заходи безпеки, надсилається повістка про виклик до суду виключно через керівника органу досудового розслідування або прокурора, який прийняв рішення про застосування таких заходів, із дотриманням установлених вимог щодо забезпечення захисту інформації.

16.6. Повістка про виклик до суду особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором України про правову допомогу, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого – за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

16.7. Повістка про виклик до суду вручається особі секретарем судового засідання, якщо це відбувається у приміщенні суду.

16.8. На поштовій кореспонденції з повісткою про виклик до суду або судовим повідомленням проставляються відповідні відмітки зі штампом суду «Повістка про виклик» або «Судове повідомлення».

16.9. Повістка, повідомлення про виклик до суду, інші повідомлення учасникам судового провадження надсилаються з урахування отримання його учасниками не пізніше ніж за три дні до дати проведення підготовчого судового засідання.

16.10. Судовий розпорядник, а в разі його відсутності – секретар судового засідання роздає особам (потерпілому, його представнику та законному представнику, обвинуваченому, законному представнику обвинуваченого, захиснику, свідку, цивільному позивачу, представнику цивільного позивача та законному представнику цивільного позивача, цивільному відповідачу, представнику цивільного відповідача, перекладачу, експерту, спеціалісту), які беруть участь у судовому розгляді, пам’ятку про їхні права та обов’язки, передбачені КПК (Додатки 17–1712) .

16.11. Залежно від рішення суду за результатами підготовчого судового засідання секретар судового засідання здійснює відповідні дії:

1) у разі постановлення судом ухвали про призначення судового розгляду:

надсилає розпорядження про виклик присяжних (за необхідності);

викликає учасників судового провадження та інших осіб, які мають бути присутніми при судовому розгляді;

оформляє та надсилає в разі прийняття судом рішення про призначення захисника відповідні повідомлення до центру з надання безоплатної вторинної допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

надсилає в разі прийняття судом рішення про залучення перекладача відповідні повідомлення про виклик перекладача;

надсилає в разі прийняття судом рішення про накладення арешту на майно обвинуваченого копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;

у разі прийняття судом рішення про зміну запобіжного заходу надсилає копію ухвали компетентним органам для відома та виконання;

2) у разі ухилення обвинуваченого від суду та оголошення його розшуку або в разі захворювання обвинуваченого на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, та постановлення судом відповідної ухвали:

надсилає до органів внутрішніх справ копію ухвали про зупинення провадження у справі для організації розшуку обвинуваченого (якщо провадження у справі зупинено до розшуку обвинуваченого);

надсилає учасникам судового провадження повідомлення про зупинення провадження у справі у порядку інформування;

3) у разі прийняття рішення про звернення з поданням до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого – інформує сторони та інших учасників кримінального провадження. Якщо обвинувачений тримається під вартою, надсилає адміністрації місця ув’язнення скріплене відбитком гербової печатки суду (за підписом судді) повідомлення про перерахування обвинуваченого за відповідним судом апеляційної інстанції;

4) у разі прийняття судом рішення про повернення прокурору обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, якщо вони не відповідають вимогам КПК – невідкладно вручає (направляє) копію ухвали учасникам кримінального провадження.

Обвинувальний акт з додатками надсилається прокурору після закінчення встановленого законом строку для подання апеляційної скарги на таку ухвалу.

16.12. Заповнені статистичні картки на осіб, стосовно яких розглянуто матеріали кримінального провадження, вилучаються, обробляються та надсилаються за належністю.

16.13. У всіх випадках надіслання матеріалів кримінального провадження відповідна інформація вноситься до АСДС.

16.14. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу про повернення обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, апеляційна скарга з матеріалами кримінального провадження надсилається в апеляційний суд, про що також інформуються учасники кримінального провадження.

16.15. У разі постановлення судом ухвали про закриття кримінального провадження копія ухвали невідкладно направляється (вручається) учасникам кримінального провадження.

Ухвала про закриття кримінального провадження після закінчення встановленого законом строку для подання апеляційної скарги звертається до виконання за правилами, встановленими для виконання судових рішень (відповідним органам (особам) надсилаються повідомлення про виконання та додається копія ухвали про закриття кримінального провадження).

16.16. У разі постановлення судом вироку, яким затверджено угоду, копія вироку невідкладно направляється (вручається) учасникам кримінального провадження.

Вирок суду, яким затверджено угоду, після закінчення встановленого законом строку для подання апеляційної скарги звертається до виконання за правилами, встановленими для виконання судових рішень (відповідним органам (особам) надсилаються повідомлення про виконання та додається копія вироку суду, яким затверджено угоду).

У разі подання апеляційної скарги на вирок суду, яким затверджено угоду, апеляційна скарга з матеріалами кримінального провадження надсилається до апеляційного суду, про що інформуються учасники кримінального провадження.

16.17. У разі постановлення судом ухвали про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування копія ухвали невідкладно направляється (вручається) учасникам кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження надсилаються прокурору після закінчення встановленого законом строку для подання апеляційної скарги на таку ухвалу.

У разі подання апеляційної скарги на ухвалу про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування апеляційна скарга з матеріалами кримінального провадження надсилається в апеляційний суд, про що також інформуються учасники кримінального провадження.

16.18. У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, яка самостійному оскарженню не підлягає, секретарем судового засідання не пізніше трьох днів формується контрольне провадження, яке надсилається до суду апеляційної інстанції.

16.19. У разі розгляду кримінального провадження по суті в підготовчому провадженні, таке кримінальне провадження передається секретарем судового засідання до канцелярії суду у п’ятиденний строк.

17. Робота з матеріалами кримінального провадження в суді апеляційної інстанції

17.1. Реєстрація, облік, опрацювання та рух матеріалів кримінального провадження здійснюються працівниками апарату суду відповідно до вимог КПК та розподілу їх обов’язків.

17.2. Після реєстрації матеріалів кримінального провадження та визначення АСДС колегії суддів для судового провадження кримінальне провадження передається судді під підпис у Реєстрі судових справ, переданих для розгляду. Такий Реєстр ведеться окремо щодо кожного судді.

17.3. Апеляційні скарги на ухвалу та вирок суду, постановлені в одному кримінальному провадженні, реєструються в окремих обліково-статистичних картках АСДС.

17.4. Якщо апеляційна скарга на судові рішення, ухвалені судом першої інстанції, подана безпосередньо до суду апеляційної інстанції, працівник апарату суду, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, надсилає її до суду першої інстанції для виконання вимог ст. 397 КПК.

17.5. У разі надходження до апеляційного суду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, працівник апарату суду за вимогою судді-доповідача невідкладно витребовує з суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніше як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду.

17.6. Апеляційна скарга, що надійшла до суду апеляційної інстанції відповідно до вимог ст. 397 КПК, не пізніше наступного дня передається визначеному АСДС судді-доповідачу.

У разі, якщо суддя-доповідач постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження секретарем судового засідання протягом десяти днів копії даної ухвали надсилаються учасникам судового провадження разом із копіями апеляційних скарг та інформацією про їхні права і обов’язки.

У разі, якщо суддя-доповідач постановляє ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки скарги і встановлюється достатній строк для їх усунення, секретарем судового засідання копія даної ухвали невідкладно надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу, рекомендованим листом з повідомленням.

Кримінальне провадження, в якому постановлено ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, передається для розгляду судді: у разі усунення скаржником недоліків – невідкладно, у разі неусунення – у визначений суддею строк, але не пізніше трьох діб після закінчення зазначеного в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху терміну.

У разі усунення особою, яка подала апеляційну скаргу, недоліків, зазначених в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху, подальше оформлення справи здійснюється в загальному порядку.

17.7. До матеріалів кримінального провадження документи підшиваються у такій послідовності: копія апеляційної скарги, ухвала про залишення апеляційної скарги без руху, копія супровідного листа про надіслання особі, яка подала апеляційну скаргу, копії ухвали та розписка (повідомлення) про одержання особою, що подала скаргу, копії ухвали, ухвала про повернення апеляційної скарги і супровідний лист про надіслання копії ухвали та повернення особі всіх копій апеляційної скарги з копіями доданих до неї матеріалів.

17.8. У разі постановлення суддею-доповідачем ухвали про повернення апеляційної скарги, відмову у відкритті провадження та за відсутності апеляційних скарг інших осіб копія ухвали невідкладно надсилається рекомендованим листом з повідомленням особі, яка подала апеляційну скаргу, разом із апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

17.9. До матеріалів кримінального провадження документи підшиваються у такій послідовності: копія апеляційної скарги, ухвала про відмову у відкритті апеляційного провадження у справі, копія супровідного листа про надіслання особі, яка подала апеляційну скаргу, копії ухвали та повернення особі всіх копій апеляційної скарги з копіями доданих до неї матеріалів.

17.10. Якщо суддею-доповідачем постановлено ухвалу про повернення до суду першої інстанції неналежно оформлених матеріалів кримінального провадження для усунення недоліків, ця ухвала та інші необхідні документи підшиваються працівником апарату суду до матеріалів кримінального провадження, про що до АСДС вноситься відповідна інформація, а кримінальне провадження надсилається до суду першої інстанції.

Виконання ухвали про повернення матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції для усунення недоліків перебуває на контролі протягом строку, зазначеного в цій ухвалі.

Після повернення належно оформленого кримінального провадження з суду першої інстанції, подальший облік матеріалів кримінального провадження продовжується у тій самій обліково-статистичній картці із зазначенням дати надходження вдруге. Матеріали кримінального провадження невідкладно передаються судді-доповідачу у справі. У разі відсутності судді-доповідача, кримінальне провадження може бути розподілено між суддями повторно відповідно до Положення про АСДС.

Якщо судом апеляційної інстанції повторно не буде отримано кримінальне провадження, працівник апарату суду доповідає про це судді-доповідачу для вжиття відповідних заходів та виконує його вказівки.

17.11. У разі якщо обвинувачений захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, та судом постановлено відповідну ухвалу, сторонам кримінального провадження надсилається повідомлення про зупинення провадження у справі в порядку інформування.

Працівником апарату суду виготовляється та підшивається до матеріалів кримінального провадження копія апеляційної скарги. Матеріали кримінального провадження повертаються до суду першої інстанції, а копії ухвали зберігаються у відповідній справі згідно з номенклатурою справ апеляційного суду.

17.12. Залежно від рішення судді-доповідача, прийнятого під час підготовки до апеляційного розгляду, відповідальні працівники апарату у порядку, передбаченому КПК, здійснюють відповідні дії та надсилають учасникам судового провадження копії ухвал з питань, пов’язаних із підготовкою розгляду кримінального провадження апеляційним судом.

Протягом строку, під час якого може бути подано заперечення на апеляційну скаргу, кримінальне провадження перебуває на контролі.

Заява про приєднання до апеляційної скарги передається судді-доповідачу, після чого виконуються його вказівки щодо дальшого супроводження справи в апеляційній інстанції.

17.13. Якщо суддею постановлено ухвалу про повернення апеляційної скарги у зв’язку з її відкликанням особою, яка її подала, копія цієї ухвали, а також копії апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали повертаються особі, яка їх подала, рекомендованим листом з повідомленням.

До матеріалів справи в такому випадку підшиваються такі документи: копія апеляційної скарги, заява про відкликання апеляційної скарги, ухвала про повернення апеляційної скарги та копія супровідного листа про надіслання скаржнику копії зазначеної ухвали з усіма копіями апеляційної скарги з доданими до неї матеріалами.

17.14. Після винесення суддею-доповідачем ухвали про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду секретар судового засідання для забезпечення розгляду кримінального провадження здійснює виклики та повідомлення відповідно до процесуального законодавства і вимог цієї Інструкції та контролює повернення до суду розписок про вручення судових повісток про виклик до суду.

17.15. Розписки осіб, які одержали судові повістки про виклик до суду, а також судові повістки про виклик до суду, що повернулись у зв’язку з неврученням їх адресату, підшиваються до справи без попередньої їх реєстрації.

17.16. Після закінчення апеляційного провадження, у тому числі закриття провадження у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги, матеріали кримінального провадження не пізніш як у семиденний строк, а у провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді – не пізніш як у триденний строк направляються до суду першої інстанції.

Разом із матеріалами кримінального провадження повертається картка обліку сум шкоди, завданої злочином, із заповненим розділом щодо апеляційної інстанції.

17.17. Інформація про рух апеляційної скарги вноситься до АСДС.

18. Проходження матеріалів у судовій палаті у кримінальних справах ВССУ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.1. На кожну касаційну скаргу/заяву про перегляд судових рішень, що надійшла до ВССУ вперше, працівником відповідного структурного підрозділу в АСДС створюється ОСК на підставі ОСК, що були створені судом першої інстанції й містять всю інформацію про рух справи (у тому числі інформацію про розгляд справи в суді апеляційної інстанції) та витребувані із центральної бази даних АСДС. При цьому у ВССУ автоматично формується номер провадження касаційної інстанції, який складається з цифрового індексу, відповідного літерного індексу та порядкового номера і двох останніх цифр поточного року.

18.2. Під час заповнення ОСК по касаційній скарзі, заяві про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами або заяві про перегляд судового рішення ВСУ, клопотання про визначення підсудності працівник відповідного структурного підрозділу додатково вносить до АСДС інформацію щодо категорії справи, інші відомості, передбачені ОСК.

18.3. Якщо касаційна скарга, заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами або заява про перегляд судового рішення ВСУ стосується одного і того ж рішення або ухвали у межах одного провадження у кримінальній справі, що зареєстрована у ВССУ, вона передається судді-доповідачеві до раніше створеного провадження без автоматичного формування нового номера провадження.

18.4. Зареєстровані касаційні скарги, заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами або заяви про перегляд судових рішень ВСУ, клопотання про визначення підсудності після формування номера провадження негайно, але не пізніше наступного дня передаються судді-доповідачеві, судової палати у кримінальних справах, визначеному АСДС, під підпис у відповідному Реєстрі проваджень, переданих на розгляд судді.

18.5. Підписане суддею судове рішення помічник судді разом із провадженням невідкладно передає відповідальному працівникові, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах для тиражування та виконання, з обов’язковим відображенням в АСДС дати повернення провадження.

18.6. Не пізніше наступного дня після дня повернення провадження відповідальний працівник здійснює тиражування судових рішень. Судові рішення тиражуються у кількості, необхідній для надсилання сторонам у справі, зберігання у провадженні та нарядах відповідно до номенклатури справ. Відповідальний працівник несе персональну відповідальність за наявність відповідної кількості копій судових рішень та збереження службової інформації.

18.7. Усі виготовлені копії судових рішень у кримінальних справах ВССУ засвідчуються гербовою печаткою ВССУ № 2.

18.8 Порядок виконання ухвал, постановлених суддями:

– у разі постановлення колегією суддів ухвали про відкриття касаційного провадження (витребування справи), провадження за заявою про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, заявою про перегляд судових рішень ВСУ (далі – касаційна скарга/заява про перегляд судових рішень) завірена копія ухвали невідкладно надсилається прокурору та особі, яка подала касаційну скаргу/заяву про перегляд судових рішень, та його представнику/адвокату (за наявності), а також до суду, з якого витребувано справу;

Рефераты:  Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков: система, задачи и основные полномочия | Студент-Сервис

— у разі постановлення колегією суддів ухвали про відмову у відкритті касаційного провадження(про відмову у витребуванні справи), провадження за заявою про перегляд судових рішень, завірена копія ухвали невідкладно надсилається прокурору та особі, яка подала касаційну скаргу/заяву про перегляд судових рішень, та його представнику/адвокату (за наявності). До матеріалів провадження підшиваються ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження, залишення заяви без розгляду, оригінал касаційної скарги/заяви, що містить реєстраційну позначку вхідного документа, та необхідні копії документів, які були долучені до касаційної скарги/заяви, копія супровідного листа про надіслання скаржнику (заявнику) копії ухвали та розписка (повідомлення) про одержання скаржником (заявником) копії ухвали;

– касаційна скарга/заява про перегляд судових рішень, залишена у передбачених КПК випадках ухвалою колегії суддів без руху, перебуває на контролі протягом установленого суддею строку для усунення недоліків. Копія даної ухвали не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали про залишення касаційної скарги без руху надсилається рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання скаржнику (копія супровідного листа зберігається з касаційною скаргою та ухвалою у провадженні);

— у разі якщо колегією суддів постановлено ухвалу про повернення касаційної скарги/заяви про перегляд судових рішень, копія цієї ухвали разом із доданими матеріалами не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали надсилається особі, яка подала скаргу. До матеріалів провадження підшиваються ухвала про залишення касаційної скарги/заяви про перегляд судових рішень без руху, оригінал касаційної скарги/заяви, що містить реєстраційну позначку вхідного документа, та необхідні копії документів, які були долучені до касаційної скарги/заяви, копія супровідного листа про надіслання скаржнику (заявнику) копії ухвали та розписка (повідомлення) про одержання скаржником (заявником) копії ухвали, ухвала про повернення касаційної скарги/заяви про перегляд судових рішень і супровідний лист про надіслання скаржнику (заявнику) копії ухвали та проповернення йому всіх копій касаційної скарги/заяви про перегляд судових рішень з копіями доданих до неї матеріалів;

— у разі постановлення колегією суддів ухвали про повернення касаційної скарги у зв’язку з відкликанням справи особою, яка її подала, завірена копія ухвали разом із касаційною скаргою та доданими до неї матеріалами повертається скаржнику не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали. До матеріалів провадження підшивається ухвала про повернення касаційної скарги, копія супровідного листа про надіслання скаржнику копії ухвали та про повернення йому всіх копій касаційної скарги з копіями доданих до неї матеріалів;

— у разі вирішення окремих процесуальних питань (відвід, поновлення чи продовження процесуальних строків, прийняття процесуальних документів тощо) завірена копія ухвали надсилається відповідній особі, а також у разі наявності її представнику/адвокату (за наявності) до відома;

– у разі постановлення колегією суддів ухвали про визначення підсудності відповідальним працівником відділу, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, надсилаються оригінал ухвали та заява/клопотання (справа) з доданими до неї матеріалами до суду, якому визначено підсудність розгляду справи, а завірена копія ухвали – сторонам у справі до відома. У провадженні залишається оригінал клопотання (заяви). У разі постановлення суддею ухвали про відмову в задоволенні клопотання про визначення підсудності відповідальним працівником відділу, який забезпечує роботу судової палати, направляється не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали завірена копія ухвали, заява (клопотання) з доданими до неї матеріалами;

– у разі ухвалення судового рішення про звільнення особи з-під варти помічник судді негайно передає відповідальному працівнику, який забезпечує роботу відповідної судової палати, таке рішення для виконання у порядку, передбаченому КПК.

18.9. Усі копії ухвал, постановлені за результатами розгляду касаційних скарг/заяв про перегляд судових рішень, надсилаються до відома відповідним апеляційним судам.

18.10. Інформація про результати розгляду касаційної скарги, заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами або перевірки заяви про перегляд судових рішень ВСУ, заяви про визначення підсудності вноситься до АСДС.

18.11. Сформовані пакети вихідної кореспонденції за реєстрами невідкладно передаються до відповідного структурного підрозділу апарату ВССУ для їх реєстрації в АСДС та відправки.

18.12. Після виконання проваджень, відповідно до змісту резолютивної частини судових рішень провадження передається судді-доповідачу чи відповідальному працівнику, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах.

18.13. Після надходження до ВССУ витребуваної справи та її реєстрації працівник відповідного структурного підрозділу перевіряє відповідність даної справи зареєстрованій в АСДС касаційній скарзі, за якою витребувано справу. До АСДС вноситься інформація про надходження кримінальної справи та наявні додатки, після чого індекс «ск» у номері провадження змінюється на індекс «км».

18.14. У разі надходження кримінальної справи, витребуваної за заявою про перегляд судового рішення ВСУ, працівник відповідного структурного підрозділу перевіряє відповідність справи, що надійшла, зареєстрованій в АСДС касаційній скарзі та вносить до АСДС усю необхідну інформацію у кримінальній справі, зазначає про наявність додатків, після чого індекс «зп» змінюється на індекс «зпв».

18.15. Відповідальний працівник, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, об’єднує витребувані справи з матеріалами проваджень ВССУ та здійснює передачу справи судді-доповідачеві, який постановив ухвалу (постанову) про витребування справи, під підпис у відповідному Реєстрі, про що робить відповідну відмітку в АСДС із зазначенням дати передачі.

18.16. Якщо відповідальний працівник, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, виявить помилкове надходження на адресу ВССУ кримінальної справи, яка не витребовувалася, така справа за резолюцією секретаря судової палати у кримінальних справах із супровідним листом за підписом начальника відділу, який забезпечує роботу судової палати, повертається до відповідного суду; робиться повторний запит щодо витребування належної кримінальної справи. Уся інформація щодо справи, яку було помилково надіслано, фіксується в АСДС, а копія супровідного листа зберігається у відповідній номенклатурній справі суду.

18.17. У разі постановлення ухвали про призначення справи до судового розгляду, до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація. Копія даної ухвали надсилається особам, які беруть участь у справі. Одночасно їм повідомляється дата, час та місце розгляду справи.

18.18. Перелік справ, призначених до розгляду судом касаційної інстанції, підписується начальником структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, й оприлюднюється в установленому порядку не пізніше ніж за три робочих дні до дати призначення судового засідання. Копія такого переліку надсилається електронною поштою до відповідних структурних підрозділів апарату ВССУ для розміщення на офіційному веб-сайті ВССУ, в інформаційних кіосках, а також для використання в роботі інформаційно-довідкової служби.

18.19. У разі відкладення касаційного розгляду за ухвалою ВССУ відповідальний працівник, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, вносить інформацію до АСДС та направляє повідомлення особам, які беруть участь у справі.

18.20. У день судового засідання судовий розпорядник забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконує інші розпорядження головуючого в судовому засіданні, а також за вказівкою головуючого приймає від учасників процесу документи та інші матеріали для їх приєднання до матеріалів справи у порядку, передбаченому цією Інструкцією для опрацювання вхідної кореспонденції.

18.21. Після закінчення розгляду справи судовий розпорядник передаєу разі необхідності до структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, довідки щодо участі осіб – учасників процесу у судовому засіданні для засвідчення документів про відрядження відбитком гербової печатки ВССУ № 2.

18.22. Після розгляду справи у касаційному порядку суддя-доповідач передає її на виконання працівникам відділу, що забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, які вносять до АСДС інформацію про дату повернення справи до відділу та результати розгляду.

18.23. Відповідальний працівник, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, здійснює тиражування судового рішення відповідно до кількості учасників процесу, а також оформлює справу: підшиває оригінали процесуальних документів суду, касаційної скарги з доданими до неї матеріалами, заперечення та інше; нумерує аркуші та робить їх опис, який засвідчується відповідним працівником апарату суду; перевіряє направлення процесуального рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень та готує супровідні листи на відправку справи до відповідного суду згідно з резолютивною частиною судового рішення.

18.24. У разі постановлення окремої ухвали її виконання здійснюється невідкладно й перебуває на контролі.

18.25. У разі постановлення ухвали про відмову у задоволенні касаційної скарги та залишення колегією у складі трьох суддів оскаржуваних судових рішень без змін до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація. Відповідальним працівником, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, здійснюються підготовка супровідного листа та інші дії, передбачені цією Інструкцією для виконання судових рішень.

18.26. Виконані та належним чином оформлені кримінальні справи за реєстром передаються до відповідного структурного підрозділу для їх реєстрації та відправки у десятиденний строк до відповідного суду згідно із резолютивною частиною судового рішення.

18.27. Повторні копії судових рішень ВССУ видаються або надсилаються згідно з вимогами процесуального законодавства України та Закону України «Про судовий збір».

18.28. Учасникам судового провадження, які не були присутні при касаційному розгляді, копії повного тексту судового рішення ВССУ надсилаються у порядку, передбаченому КПК, або за зверненням таких осіб у встановленому порядку вручаються їм під розписку безпосередньо у приміщенні ВССУ.

18.29. Повторнавидача або надсилання копій судових рішень ВССУ після відправлення справи до належного суду не здійснюється.

18.30. Судові провадження, сформовані у справи згідно з номенклатурою справ, зберігаються у відділі обліку протягом двох років, після чого в установленому порядку передаються до архіву ВССУ.

18.31. У разі призначення дати, часу та місця розгляду заяви про перегляд судового рішення ВСУ до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація.

18.32. Перелік заяв про перегляд судового рішення ВСУ, призначених до розгляду, підписується начальником структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, й оприлюднюється в установленому порядку не пізніше ніж за три календарних дні до дати призначення судового засідання. Копія такого переліку надсилається електронною поштою до відповідних структурних підрозділів апарату ВССУ для розміщення на офіційному веб-сайті ВССУ, в інформаційних кіосках, а також для використання в роботі інформаційно-довідкової служби.

18.33. У разі постановлення ухвали про відмову в допуску справи до провадження ВСУ завірена копія ухвали разом із доданими до заяви матеріалами надсилається не пізніше наступного робочого дня з дня постановлення ухвали особі, яка подала заяву, представнику/адвокату (за наявності) рекомендованим поштовим відправленням зі зворотною розпискою (повідомленням) про одержання. До матеріалів провадження підшиваються ухвала про відмову в допуску справи до провадження ВСУ, оригінал заяви, що містить реєстраційну позначку вхідного документа, та необхідні копії документів, які були долучені до заяви.

18.34. У разі постановлення ухвали про допуск справи до провадження ВСУтака ухвала разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилаються до ВСУ протягом п’яти днів із дня її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви особам, які беруть участь у справі.

18.35. У разі постановлення ухвали про допуск справи до провадження з підстав, що встановлені міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи, відкриття провадження у справі, до АСДС невідкладно вноситься відповідна інформація. Відповідальним працівником, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах,до АСДС вноситься інформація про надходження кримінальної справи та про наявні додатки, після чого індекс «зп» у номері провадження змінюється на індекс «зпв». За наслідками розгляду справи відповідальним працівником, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, здійснюється підготовка супровідного листа та інші дії, передбачені цією Інструкцією для виконання судових рішень.

18.36. Судовий розпорядник у день судового засідання забезпечує додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконує інші розпорядження головуючого в судовому засіданні, а також за вказівкою головуючого приймає від учасників процесу документи та інші матеріали для їх приєднання до матеріалів справи у порядку, передбаченому цією Інструкцією для опрацювання вхідної кореспонденції.

18.37. Після закінчення розгляду справи судовий розпорядник у разі необхідностіпередає до структурного підрозділу, який забезпечує роботу судової палати у кримінальних справах, довідки щодо участі осіб – учасників процесу у судовому засіданні для засвідчення документів про відрядження відбитком гербової печатки ВССУ № 2.

19. Робота з адміністративними позовами, залишеними без руху

19.1. Позовні заяви, які в передбачених КАСУ випадках залишені ухвалою без руху, разом із доданими до них матеріалами вкладаються без підшивання в окремі обкладинки із зазначенням номера справи та провадження, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Позови третіх осіб із самостійними вимогами, які у передбачених КАСУ випадках залишені ухвалою без руху, долучаються до матеріалів справи разом з ухвалою про залишення їх без руху і зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, які залишені у передбачених КАСУ випадках ухвалою без руху, вкладаються без підшивання в судову справу, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви, які залишені без руху для усунення недоліків та не підшиті до матеріалів справи, перебувають на контролі у помічника судді.

19.2. Позивачу/заявнику або представнику позивача/заявника не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про залишення позовної заяви/заяви без руху надсилається копія ухвали про залишення заяви без руху рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про його вручення або видається цій особі під розписку.

Повідомлення про вручення поштового відправлення після повернення до суду чи розписка вкладається або відповідно підшивається до матеріалів справи, де зберігається до закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

19.3. У разі надходження від позивача/заявника документів щодо усунення недоліків позовна заява/заява з ухвалою про залишення її без руху невідкладно передається для розгляду судді.

У разі неусунення недоліків у встановлений строк, якщо на ухвалу не надійшла апеляційна скарга, позовна заява/заява з ухвалою про залишення її без руху не пізніше трьох днів після закінчення строку для усунення недоліків передається для розгляду судді.

У разі надходження апеляційної скарги на ухвалу про залишення позовної заяви/заяви без руху, документи підшиваються у хронологічному порядку, а саме:

позовна заява/заява з додатками в одному примірнику;

ухвала про залишення позовної заяви/заяви без руху;

супровідний лист про направлення копії ухвали;

повідомлення про вручення поштового відправлення;

апеляційна скарга з додатками в одному примірнику.

Сформована, як описано вище, справа передається до канцелярії суду для направлення до апеляційного суду.

19.4. У разі усунення позивачем/заявником недоліків дальше формування справи здійснюється у визначеному цією Інструкцією порядку.

19.5. У разі постановлення ухвали про повернення позовної заяви/заяви копія ухвали з супровідним листом до неї не пізніше наступного дня надсилається позивачу/заявнику рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про його вручення.

Секретар судового засідання виготовляє ксерокопію заяви, яка підшивається до матеріалів справи перед ухвалою про залишення заяви без розгляду.

Заява з доданими до неї матеріалами до справи не підшивається, а вкладається в окремий конверт, про що зазначається на конверті із зазначенням кількості аркушів вмісту, який зберігається разом із матеріалами справи до набрання ухвалою законної сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику.

Сформована, як описано вище, справа передається до канцелярії суду на зберігання.

19.6. У разі набрання законної сили ухвалою про повернення позовної заяви/заяви заява з доданими до неї матеріалами із супровідним листом надсилається протягом трьох днів з дня закінчення строку, встановленого для апеляційного оскарження, рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення позивачу/заявнику чи представнику позивача/заявника або видається цим особам під розписку.

Після повернення матеріалів позивачу працівник канцелярії формує справу, до якої підшиває ухвали, заяву, копії супровідних листів та поштові повідомлення, матеріали додані до заяви.

Такі матеріали передаються до канцелярії суду наступного робочого дня.

У разі повернення справи з апеляційного суду, якщо ухвала набрала законної сили, її виконання здійснюється у визначеному цією Інструкцією порядку.

Інформація про рух позовної заяви/заяви вноситься до АСДС.

20. Робота з адміністративними позовами, у відкритті провадження у справі за якими відмовлено, з адміністративними позовами, повернутими з підстав інших, ніж у зв’язку з неусуненням недоліків після залишення заяви без руху

20.1. У разі постановлення суддею ухвали про відмову у відкритті провадження у справі або про повернення заяви копія цієї ухвали невідкладно надсилається рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення або видається під розписку позивачеві/заявникові чи представнику позивача/заявника разом із заявою та всіма доданими до неї матеріалами.

Секретар судового засідання виготовляє ксерокопію заяви, яка підшивається до матеріалів справи перед ухвалою про відмову у відкритті провадження у справі або про повернення заяви.

Рефераты:  Особенности правового регулирования труда профессиональных спортсменов и тренеров в зарубежных странах и российском законодательстве – тема научной статьи по праву читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Заява з доданими до неї матеріалами до справи не підшивається, а вкладається в окремий конверт, про що зазначається на конверті з зазначенням кількості аркушів вмісту, який зберігається разом із матеріалами справи до набрання ухвалою законної сили та повернення матеріалів заяви позивачу/заявнику.

Сформована, як описано вище, справа передається до канцелярії суду на зберігання не пізніше наступного дня.

21. Робота з заявами у цивільних справах, які залишено без руху

21.1. Позовні заяви, заяви про видачу судового наказу, заяви окремого провадження, а також заяви про забезпечення доказів, подані до подання позовної заяви, які у передбачених ЦПК випадках залишені ухвалою без руху, вкладаються без підшивання в окремі обкладинки із зазначенням номера справи та провадження, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Зустрічні позови, позови третіх осіб із самостійними вимогами, заяви про забезпечення доказів, подані після відкриття провадження у справі, які залишені у передбачених ЦПК випадках ухвалою без руху, долучаються до матеріалів справи разом з ухвалою про залишення їх без руху і таким чином зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви про скасування наказу, про перегляд заочного рішення та про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами у цивільних справах, які залишені у передбачених ЦПК випадках ухвалою без руху, вкладаються без підшивання в судову справу, де зберігаються протягом строку, встановленого для усунення недоліків.

Заяви, які залишені без руху для усунення недоліків та не підшиті до матеріалів справи, перебувають на контролі у помічника судді.

21.2. Позивачу/заявнику або представнику позивача/заявника не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про залишення позовної заяви/заяви без руху надсилається копія ухвали про залишення без руху рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення або видається цим особам під розписку.

Повідомлення про вручення поштового відправлення після повернення до суду чи розписка вкладається або відповідно підшивається до матеріалів справи, де зберігається до закінчення строку, встановленого для усунення недоліків.

21.3. У разі надходження від позивача документів щодо усунення недоліків позовна заява/заява з ухвалою про залишення без руху та матеріалами, доданими до неї, невідкладно передається для розгляду судді.

У разі неусунення недоліків у встановлений строк, якщо на ухвалу не надійшла апеляційна скарга, позовна заява/заява з ухвалою про залишення без руху не пізніше трьох днів після закінчення строку для усунення недоліків передається для розгляду судді.

21.4. У разі усунення позивачем/заявником недоліків позовної заяви/заяви дальше формування справи здійснюється у визначеному цією Інструкцією порядку.

21.5. У разі постановлення ухвали про повернення позовної заяви/заяви копія ухвали із супровідним листом до неї не пізніше наступного дня надсилається позивачу/заявнику рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення.

Секретар судового засідання виготовляє ксерокопію заяви, яка підшивається до матеріалів справи перед ухвалою про залишення заяви без руху.

Заява з доданими до неї матеріалами до справи не підшивається, а вкладається в окремий конверт, про що зазначається на конверті із зазначенням кількості аркушів вмісту, який зберігається при матеріалах справи до набрання ухвалою законної сили та повернення матеріалів заяви


§

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций - Банковские операции

ІНСТРУКЦІЯ про ведення касових операцій банками в Україні

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена згідно із статтями 7, 33 Закону України «Про Національний банк України» ( 679-14 ), Законами України «Про банки і банківську діяльність» ( 2121-14 ), «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» ( 2346-14 ), іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку України

2. Ця Інструкція встановлює порядок і вимоги щодо здійснення банками, їх філіями та відділеннями касових операцій у національній та іноземній валюті, регулює взаємовідносини банків (філій, відділень) з Операційним, територіальними управліннями Національного банку України (далі — територіальні управління), іншими банками (філіями, відділеннями) та клієнтами з цих питань.

Предметом регулювання цієї Інструкції є такі касові операції:

приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку (філії, відділення);

видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу банку;

приймання від фізичних та юридичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу;

отримання банком (філією, відділенням) у територіальному управлінні підкріплення готівкою та здавання надлишків, у тому числі пачок банкнот у касетах;

вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження;

обмін клієнтам не придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів;

оброблення готівки.

3. Вимоги цієї Інструкції щодо оформлення касових документів та оброблення банкнот (монет), а також порядку здавання та отримання банками готівки національної валюти в територіальних управліннях, порядку видачі (приймання) банкнот у касетах поширюються на територіальні управління та Центральне сховище Національного банку України (далі — Центральне сховище).

Вимоги цієї Інструкції в частині здійснення операцій з переказу готівки в національній валюті, у тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі — ПТКС), та оформлення касових документів поширюються на небанківські фінансові установи.

4. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

автоматична касова машина (далі — АТМ) — машина, що обслуговує клієнтів в автоматичному або частково автоматичному режимі. До АТМ належать ПТКС, депозитні системи, пристрої з видачі/приймання готівки та інших цінностей;

бандероль — паперова стрічка (кільце) з установленими характеристиками, яка (яке) використовується для пакування корінців банкнот або пачки (в упаковці Банкнотно-монетного двору);

банкноти — паперові грошові знаки;

банкноти (монети) з дефектами виробника — банкноти (монети) національної валюти, що не відповідають затвердженому зразку;

відповідальні особи сховища цінностей — посадові особи, на яких покладено обов’язки щодо зберігання готівки та інших цінностей у сховищі цінностей;

готівка — грошові знаки у вигляді банкнот і монет;

депозитна система — система з обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального блоку, яка відповідає вимогам ДСТУ 4012.2;

дослідження сумнівних банкнот (монет) національної та іноземної валюти — аналіз банкнот (монет) з метою перевірки наявності ознак справжності та платіжності, оцінки їх відповідності встановленим зразкам;

зразок банкноти — контрольний примірник банкноти національної та іноземної валюти, виготовлений на замовлення банку-емітента, з повною системою ознак платіжності та захисних елементів, який має нульову нумерацію і на який за допомогою перфорації або друку нанесено слово «ЗРАЗОК» будь-якою мовою. Як виняток, зразок банкноти може бути виготовлений з обігової пронумерованої банкноти шляхом перфорації слова «ЗРАЗОК»;

ідентифікаційний номер індикаторної пломби — унікальна чисельна, та/або чисельно-літерна, та/або штрихкодова комбінація, яка використовується для обліку та ідентифікації індикаторних пломб;

індикаторна пломба — пристрій разового використання, який забезпечує опломбування і контроль за захищеністю об’єкта шляхом індикації несанкціонованого доступу та обліковування і відповідає вимогам ДСТУ 4551;

каса банку — сукупність операційних кас банку, його філій, відділень, пунктів обміну іноземної валюти, а також ПТКС;

касове обслуговування — надання послуг з приймання, видачі та обміну готівки;

касовий документ — документ, який оформляється для здійснення касової операції;

корінець банкнот — 100 (сто) банкнот одного номіналу, які упаковані бандероллю;

критерії оцінки якості сортування банкнот — стандарти з питань придатності банкнот до обігу, що застосовуються під час налаштування обладнання для автоматизованого оброблення банкнот; монети — металеві грошові знаки різного номіналу;

надлишки банкнот (монет) — кількість (сума) зайвих банкнот (монет) щодо кількості (суми), що зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі;

Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций - Банковские операции

невідсортовані банкноти — банкноти гривні одного номіналу та зразка, які попередньо не сортувалися на придатні до обігу та зношені, за винятком значно зношених банкнот;

недостача банкнот (монет) — кількість (сума) банкнот (монет), яких не вистачає, щодо кількості (суми), яка зазначена на упаковці банкнот чи монет або в касовому документі;

неповний корінець банкнот — менше 100 (ста) банкнот одного номіналу, які упаковані бандероллю;

номінал банкнот (монет) — вартість, що зазначена на банкнотах (монетах);

обігові монети — монети національної валюти номіналом від 1 гривні, що виконують функцію законного платіжного засобу;

обладнання для автоматизованого оброблення банкнот — обладнання для роботи з готівкою, яке незалежно від кількості виконуваних функцій забезпечує в автоматичному режимі (без втручання оператора) перераховування банкнот, ідентифікацію захисних ознак банкнот, установлених у цій Інструкції, та фізичне відокремлення (сортування) банкнот на придатні до обігу, не придатні до обігу, сумнівні банкноти;

оброблення готівки — комплекс операцій, що включає визначення справжності та платіжності банкнот (монет), сортування, перераховування, формування та пакування відповідно до вимог нормативно-правових актів;

операційна каса — касовий вузол банку (філії, відділення), у якому здійснюються касові операції;

пачка банкнот — 1 000 банкнот одного номіналу і зразка, що складається з 10 корінців банкнот по 100 банкнот (менше 10 корінців — неповна пачка);

післяопераційний час — частина робочого дня банку (філії, відділення) після закінчення операційного часу, уключаючи роботу у вихідні та святкові дні, протягом якої здійснюються касові операції з їх відображенням у бухгалтерському обліку не пізніше наступного операційного дня;

пред’явник банкнот (монет) — фізична або юридична особа, яка пред’явила на дослідження сумнівні банкноти (монети);

розмінні монети — монети національної валюти номіналом 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. та 50 коп., які виконують функції розміну банкнот і обігових монет та законного платіжного засобу;

сумнівні банкноти (монети) — банкноти (монети), справжність або платіжність яких викликає сумнів, а також ті, що мають ознаки підроблення, до проведення їх дослідження та складання експертом Національного банку України відповідного акта;

сховище цінностей — спеціально обладнане приміщення банку (філії, відділення), сейф, депозитна система та АТМ-сейфи, що використовуються для зберігання готівки та інших цінностей, технічний стан яких відповідає нормативно-правовим актам;

технічні засоби для роботи з готівкою — машини, пристрої, прилади для оброблення банкнот (монет), за допомогою яких виконуються кілька або окремі операції з перераховування банкнот (монет), контролю захисних ознак банкнот (монет), обандеролювання корінців банкнот, упаковування банкнот (монет);

цінності — готівка національної та іноземної валюти, сумнівні (уключаючи підроблені) банкноти, зразки банкнот, пам’ятні та інвестиційні монети, сувенірна продукція, банківські метали, дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, цінні папери та інші цінності, які мають вартість.

Інші терміни вживаються в значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами.

5. Банк (філія, відділення) зобов’язаний:

здійснювати касове обслуговування клієнтів на підставі договору через касу банку;

забезпечувати оброблення готівки в операційній касі;

забезпечувати контроль за платіжністю і справжністю банкнот (монет) під час приймання та оброблення готівки з використанням відповідного обладнання (приладів);

визначати платіжність банкнот (монет) відповідно до вимог нормативно-правових актів та з використанням довідкової інформації, що надається Національним банком України (далі — Національний банк), банками-емітентами або іншими уповноваженими установами;

здійснювати операції лише з тими видами і номіналами банкнот іноземної валюти, які перебувають в обігу в країнах-емітентах або підлягають обміну в порядку, установленому банком-емітентом.

6. Банк (філія, відділення) організовує роботу операційної каси з касового обслуговування клієнтів протягом операційного часу та в післяопераційний час відповідно до внутрішніх положень (інструкцій) банку.

За рішенням керівника банку в операційній касі застосовується АТМ.

Робоче місце з приймання готівки має бути обладнане таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

Банк (філія, відділення) зобов’язаний протягом операційного часу (у післяопераційний час) без будь-яких обмежень безкоштовно обмінювати фізичним та юридичним особам вилучені з обігу, не придатні до обігу, платіжні банкноти та монети національної валюти на придатні. Банк (філія, відділення) зобов’язаний також здійснювати на вимогу клієнта обмін банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших номіналів. Такий обмін, якщо справжність та платіжність банкнот (монет) не викликає сумніву, банк (філія, відділення) здійснює безпосередньо під час приймання готівки без відображення в бухгалтерському обліку.

7. Видача готівки під звіт працівникам банків для здійснення розрахунків, пов’язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі на відрядження, проводиться безпосередньо з операційної каси.

Банк здійснює видачу готівки під звіт відповідно до нормативно-правових актів.

Готівка під звіт працівникам банків на виробничі (господарські) потреби видається на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівки під звіт.

Якщо підзвітній особі одночасно видана готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань, то строк, на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено до завершення строку відрядження.

Звітування за одержання під звіт готівки здійснюється відповідно до законодавства України.

8. Банк під час здійснення касових операцій має забезпечувати:

визначення справжності та платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти;

обов’язкове приймання банкнот і монет на вимогу клієнта, у тому числі таких, що вилучаються з обігу Національним банком;

своєчасне повне оприбутковування готівки національної та іноземної валюти, що надійшла до каси банку, та її зарахування на зазначені клієнтами рахунки згідно з вимогами нормативно-правових актів;

своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот (монет) національної та іноземної валюти, у тому числі під час здійснення сплати платежів;

документальне оформлення руху готівки національної та іноземної валюти в касі банку;

своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку;

належний внутрішній контроль за касовими операціями;

здавання готівки національної валюти до територіальних управлінь відповідно до встановлених відповідним договором умов;

створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання;

задоволення потреб своїх клієнтів у готівці насамперед за рахунок власних надходжень, перерозподілу готівки у власній мережі, а в разі її недостатності — отримання підкріплення готівкою в територіальному управлінні, придбання її в інших банках;

систематичний аналіз стану надходжень і видачі готівки в національній та іноземній валюті;

ідентифікацію клієнтів відповідно до вимог законодавства України.

9. Банк на підставі цієї Інструкції та з урахуванням переліку касових операцій зобов’язаний розробити і затвердити внутрішні положення (інструкції) про організацію роботи щодо здійснення касових операцій, у яких слід визначити порядок:

роботи операційної каси в операційний та в післяопераційний час;

приймання, видачі, зберігання готівки та інших цінностей в операційній касі, у тому числі із застосуванням АТМ;

внутрішнього переміщення готівки і цінностей між працівниками банку (філії, відділення);

роботи каси перерахування;

зведення залишків готівки в операційній касі;

підкріплення готівкою власних філій (відділень) і приймання від них готівки;

роботи із застосуванням спеціальних платіжних засобів через операційну касу;

роботи з ПТКС;

контролю за касовими операціями;

організації роботи відповідальних осіб сховища цінностей (їх кількість та посади);

надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів банку (філій, відділень) в індивідуальних сейфах, приймання від клієнтів цінностей на відповідальне зберігання;

відкривання і закривання сховищ цінностей;

роботи депозитної системи, здавання під охорону та прийняття з-під охорони сховищ цінностей і депозитних систем, а також зберігання ключів (дублікатів ключів) до них та здійснення ревізії цінностей;

урегулювання спорів між банком (філією, відділенням) і клієнтом з питань касового обслуговування, у тому числі через ПТКС.

10. Банк (філія, відділення) зобов’язаний зберігати готівку та цінності у власних сховищах цінностей.

11. Банк (філія, відділення) встановлює ПТКС як у приміщенні банку (філії, відділення), так і за його межами на території адміністративно-територіальних одиниць України.

12. Банк (філія, відділення) допускає до роботи з готівкою та цінностями працівників, які склали залік щодо знання вимог цієї Інструкції, нормативно-правового акта щодо визначення ознак справжності і платіжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та внутрішніх положень про організацію роботи щодо здійснення касових операцій (змін до них) у межах тих питань, що належать до їх функціональних обов’язків.

Банку (філії, відділенню) забороняється допускати до касової роботи неповнолітніх осіб.

Про складання працівником заліку банк (філія) оформлює відповідний протокол, який зберігається в особовій справі працівника.

13. Банк наказом призначає відповідальними особами сховища цінностей, на яких покладаються обов’язки щодо зберігання цінностей у сховищі цінностей банку або філії, посадових осіб (не менше двох), стаж роботи яких у банківській системі становить не менше ніж один рік, а у відділеннях банку — не менше ніж шість місяців.

14. Керівник банку (філії, відділення), а також відповідальні особи в разі незабезпечення схоронності цінностей в касі банку несуть відповідальність згідно із законами України.

II. Порядок забезпечення банків готівкою


Оцените статью
Реферат Зона
Добавить комментарий